DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques del concurs de mèrits per a dues places de tècnica o tècnic auxiliars d’informàtica, coma personal funcionari de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/8072] (DIARI nº 9424, de 09.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques del concurs de mèrits per a dues places d’auxiliar de protecció civil, personal funcionario de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/8045] (DIARI nº 9424, de 09.09.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2022, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor, convocades per Resolució de 3 de juny de 2022. [2022/8068] (DIARI nº 9424, de 09.09.2022)

Ajuntament de Palmera. Rectificació de les bases i convocatòria, per a la provisió en propietat de dues vacants d’auxiliar de la policia local per concurs oposició lliure. [2022/8067] (DIARI nº 9424, de 09.09.2022)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de les persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica mitjana d’informàtica, convocades per la Resolució de 4 de març de 2021. [2022/7178] (DIARI nº 9424, de 09.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior de formació permanent en l’àrea de qualitat, comunicació i disseny gràfic pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 29 de novembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/26). [2022/8021] (DIARI nº 9424, de 09.09.2022)