DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/8113] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 7/19, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/8178] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 59/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial dels cossos A1-21 superior tècnic d’administració cultural i A2-15 superior de gestió en administració cultural de l’Administració de la Generalitat. [2022/8377] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 setembre de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 21 de juny de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva d’admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa de família d’equip d’atenció primària dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l’hora de la prova. [2022/8187] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs per a la provisió de diverses places de cap de secció facultativa en el Departament de Salut de la Marina Baixa, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/8342] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (concertino associat o associada, percussió, viola, violí I i violoncel), en torn lliure i mitjançant el sistema d’oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de l’entitat de 2021 i 2022. [2022/8417] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/8114] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria de l’oposició, per torn de promoció interna, per a la provisió d’una plaça d’especialista en manteniment d’instal·lacions electrotècniques. [2022/8134] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del concurs oposició per torn lliure, per a la provisió d’una plaça d’enginyer o enginyera Industrials. [2022/8135] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: PIMA (Polímers i Materials Avançats). [2022/8269] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

Ajuntament de Cheste. Convocatòria per a la cobertura, mitjançant oposició, de dues places de tècnic o tècnica mitjans d’administració general. [2022/8273] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/8111] (DIARI nº 9431, de 20.09.2022)