DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficials especialistes (referència C02/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en l’Institut Universitari d’Investigació - CIBIO de la Universitat d’Alacant. pel sistema general d’accés lliure. [2022/8133] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 8/19, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, torn promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/8164] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

Ajuntament d’Agullent. Bases i convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’administratiu o administrativa d’administració general, grup C, subgrup C1, per torn lliure. [2022/8141] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

Ajuntament d’Almassora. Convocatòria per a la provisió en propietat de diversos llocs. [2022/7967] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

Ajuntament de Petrer. Convocatòria d’oposició lliure d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de gestió, secretaria. Oferta d’ocupació pública de 2022. [2022/8136] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació: Epidemiologia Perinatal, Salut Ambiental i Investigació Clínica (UJI 271). Perfil estadístic. [2022/8147] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

Ajuntament de Puçol. CORRECCIÓ de les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de dues places d’oficial o oficiala de la Policia Local. [2022/8016] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

Ajuntament dels Poblets. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’un lloc de tècnic o tècnica mitjans d’arquitectura/enginyeria. [2022/7969] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’aspirants admesos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnics mitjans (referència B02/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial prevenció i salut en el Servei de Prevenció, pel sistema general d’accés lliure. [2022/7984] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/7994] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la llista provisional d’aspirants admesos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C03/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en el Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure [2022/8039] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/7995] (DIARI nº 9428, de 15.09.2022)