DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques procés selectiu per a proveir mitjançant concurs de mèrits tres places de tècnic o tècnica d’administració general com a personal funcionari de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/7999] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques del concurs de mèrits per a cobrir quinze places de professor o professora de conservatori com a personal laboral fix (procés extraordinari d’estabilització). [2022/8000] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es realitza l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació. [2022/7966] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A06/21), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial investigació en el Servei de Gestió de la Investigació, pel sistema general d’accés lliure. [2022/7983] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

Diputació d’Alacant. SUMA. Gestió Tributària. Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2022. [2022/8138] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es modifica la composició nominal de les comissions de selecció corresponents a les convocatòries de tècnic o tècnica especialistes en laboratori i de tècnic o tècnica especialistes en radiodiagnòstic, CO/06/2022 i CO/07/2022, respectivament, convocades per resolucions d’aquest mateix òrgan de data 6 de juny de 2022. [2022/8150] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria de concurs oposició per torn lliure per a la provisió d’una plaça de metge o metgessa del treball inclosa en l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2019. [2022/8011] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques procés selectiu per a proveir mitjançant concurs de mèrits una plaça d’oficial o oficiala enllaçadors i de serveis múltiples com a personal funcionari de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/8001] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases del concurs de mèrits de deu places de treballador o treballadora socials com a personal funcionari de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/8002] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques del procés selectiu per a proveir mitjançant concurs de mèrits vint-i-dues places d’operaris o operàries com a personal funcionari de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/8003] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques del procés selectiu del concurs de mèrits per a cobrir 42 places de conserges (procés extraordinari d’estabilització). [2022/8004] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)

Ajuntament d’Orihuela. Bases específiques del concurs de mèrits d’una plaça d’enginyer o enginyera tècnics d’obres públiques, personal funcionari de carrera (procés extraordinari d’estabilització). [2022/8044] (DIARI nº 9427, de 14.09.2022)