DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Xirivella. Ajuntament de Xirivella. Edicte pel qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i data del primer exercici del procés de selecció de quatre places de treballadors o treballadores socials. [2022/7783] (DIARI nº 9415, de 30.08.2022)

Ajuntament de Dénia. Extracte de les bases específiquess de dues places d’inspector o inspectora, per torn lliure com a personal funcionari de carrera mitjançant el sistema de concurs oposició. [2022/7821] (DIARI nº 9415, de 30.08.2022)

Ajuntament de la Vall d’Uixó. Convocatòria per a cobrir una plaça d’oficial o oficiala de policia local per promoció interna en l’Ajuntament de la Vall d’Uixó. [2022/7822] (DIARI nº 9415, de 30.08.2022)

Ajuntament de Xirivella. Edicte sobre rectificació de bases del procés de concurs oposició promoció interna i concurs oposició torn lliure de personal d’oficis grup C, subgrup C1. [2022/7835] (DIARI nº 9415, de 30.08.2022)

Ajuntament de Vinaròs. Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, una plaça d’educador o educadora socials. [2022/7833] (DIARI nº 9416, de 31.08.2022)

Ajuntament d’Altea. Extracte de les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió en propietat mitjançant concurs de mèrits de les places de professora o professor de música de les especialitats de trompeta, tuba (més llenguatge musical i banda), trombó de vares, trompa, saxòfon, flauta, clarinet (2 places), oboè, piano, violí (2 places), violoncel, viola, guitarra i percussió del conservatori d’Altea, personal laboral assimilat al grup A2. [2022/7823] (DIARI nº 9416, de 31.08.2022)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec del «Programa Investigo», de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives d’investigació i innovació en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Resolució de 20 de desembre de 2021, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Investigació i Societat Digital) per a la seua execució en 2022. [2022/7491] (DIARI nº 9416, de 31.08.2022)

Ajuntament de Vinaròs. Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, una plaça d’assessor o assessora jurídics de serveis socials. [2022/7834] (DIARI nº 9416, de 31.08.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de veterinària d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 31 de maig de 2022. [2022/7244] (DIARI nº 9416, de 31.08.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna (torn especial), sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (espectroscòpia, atòmica i molecular) d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 7 de juny de 2022. [2022/7305] (DIARI nº 9416, de 31.08.2022)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec del «Programa Investigo», de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives d’investigació i innovació en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (R 20.12.2021, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Investigació i Societat Digital) per a la seua execució en 2022. [2022/7490] (DIARI nº 9416, de 31.08.2022)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec del «Programa Investigo», de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives d’investigació i innovació en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Resolució de 20 de desembre de 2021, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Investigació i Societat Digital) per a la seua execució en 2022. [2022/7496] (DIARI nº 9416, de 31.08.2022)

RESOLUCIÓ d’1 d’agost de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec del «Programa Investigo», de contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives d’investigació i innovació en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Resolució de 20 de desembre de 2021, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Investigació i Societat Digital) per a la seua execució en 2022. [2022/7497] (DIARI nº 9416, de 31.08.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna (torn especial), sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil hivernacle) d’aquesta Universitat, convocades per la Resolució de 14 de juny de 2022. [2022/7306] (DIARI nº 9416, de 31.08.2022)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 103/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-30 superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració de la Generalitat. [2022/7873] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de terapeuta ocupacional dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/7328] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en anatomia patològica dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/7329] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de gestió de la funció administrativa d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/7325] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

Ajuntament de Muro de Alcoy. Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica d’activitats esportives en torn de promoció interna. [2022/7844] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema de promoció interna. [2022/7357] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

Ajuntament de Sagunt. Anunci de l’aprovació de les bases per les que es regiran els procediments selectius d’estabilització de l’ocupació temporal que convoque l’Ajuntament de Sagunt en execució de l’oferta pública d’ocupació de 2022, pel sistema de concurs, conforme amb la disposició sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. [2022/7848] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

Ajuntament de Sagunt. Anunci de l’aprovació de les bases generals comunes per les quals es regiran els procediments selectius d’estabilització de l’ocupació temporal que convoque l’Ajuntament de Sagunt en execució de l’oferta d’ocupació pública 2022, pel sistema de concurs oposició. [2022/7849] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/7199] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de fisioterapeuta dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/7330] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

Ajuntament de Muro de Alcoy. Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica superiors en informàtica en torn de promoció interna. [2022/7843] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 101/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial de l’escala A2-04-01 tècnica d’arxius i biblioteques de l’Administració de la Generalitat. [2022/7870] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 102/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-23 superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat. [2022/7871] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i les funcionàries del grup A (subgrups A1 i A2), sector d’administració especial, de les següents escales: escala de facultatius i facultatives d’arxius i biblioteques i escala d’ajudants i ajudantes d’arxius, biblioteques i museus, d’aquesta universitat. [2022/7278] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2022, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoca una plaça pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics d’universitat. [2022/7342] (DIARI nº 9417, de 01.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior jurídica, amb denominació tècnic o tècnica jurídics, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2022/104261. [2022/7385] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2022/2023. [2022/7355] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants d’administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/7504] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 25 de maig de 2022, per a l’accés a l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant, itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica (referència C01/22). [2022/7241] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana d’estadística, amb denominació tècnic o tècnica mitjans estadístics, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2022/108738. [2022/7389] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració general, escala mitjana d’administració, amb denominació tècnic o tècnica mitjans d’administració, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2022/111258. [2022/7390] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració general, escala mitjana d’administració, amb denominació tècnic o tècnica de gestió, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2022/111366. [2022/7391] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana d’arxiu, amb denominació tècnic o tècnica mitjans d’arxiu, mitjançant el sistema de concurs oposició. Ref.2022/111767. [2022/7392] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior jurídica, amb denominació tècnic o tècnica jurídics, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2022/104242. [2022/7384] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana d’informàtica, amb denominació tècnic o tècnica informàtics, perfil administrador de seguretat, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2022/104270. [2022/7386] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 25 de maig de 2022, per a l’accés a l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant, itinerari professional d’administració especial assistència social i sociologia (Referència A01/22). [2022/7354] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2022, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al curs 2021-2022. [2022/7890] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració general, escala mitjana d’administració, amb denominació tècnic o tècnica mitjans d’administració, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2022/111771. [2022/7394] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior jurídica, amb denominació tècnic o tècnica jurídics, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2022/111763. [2022/7395] (DIARI nº 9418, de 02.09.2022)

RESOLUCIÓ de 18 d’agost de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoca a concurs de trasllat les places vacants entre funcionaris i funcionàries dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de justícia en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2022/7867] (DIARI nº 9419, de 03.09.2022)

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 104/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-19 superior de gestió d’administració sociosanitaria de l’Administració de la Generalitat. [2022/7897] (DIARI nº 9420, de 05.09.2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 d’abril de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica el Pla específic d’ordenació de recursos humans previstos en la disposició addicional tercera del Decret 108/2021, de 6 d’agost, del Consell, d’estructura del Servei d’Emergències. [2022/7896] (DIARI nº 9420, de 05.09.2022)

RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 105/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos C2-02 serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala C2-02-01 conducció de vehicles d’alts càrrecs, i escala C2-02-02 conducció i mecànica de vehicles. [2022/7899] (DIARI nº 9420, de 05.09.2022)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de laboratori de l’Administració de la Generalitat, A1-32,sector administració especial, convocatòria 93/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/7911] (DIARI nº 9420, de 05.09.2022)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l’Administració de la Generalitat, A1-16, sector administració especial, convocatòria 1/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/7913] (DIARI nº 9420, de 05.09.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, d’aprovació del Programa de teletreball del Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, número 12/2022. [2022/7066] (DIARI nº 9420, de 05.09.2022)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dona publicitat a les bases de la convocatòria d’un concurs per a la proposta de nomenament de la Direcció d’Administració de la Corporació. [2022/7961] (DIARI nº 9420, de 05.09.2022)

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’Enginyeria de Mines de l’Administració de la Generalitat, A1-13, sector administració especial, convocatòria 109/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2022/7909] (DIARI nº 9420, de 05.09.2022)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2022, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT - Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables. [2022/7230] (DIARI nº 9420, de 05.09.2022)

ORDRE 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca unl procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes. [2022/7208] (DIARI nº 9420, de 05.09.2022)