DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 setembre 2022

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 167. [2022/8085] (DIARI nº 9425, de 12.09.2022)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2022, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor convocades per la Resolució de data 3 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló. [2022/8089] (DIARI nº 9425, de 12.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior de formació permanent, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 29 de novembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/28). [2022/8022] (DIARI nº 9425, de 12.09.2022)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i en Ensenyaments Artístics Professionals i Esportius en empreses, organitzacions o institucions situades en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant el curs acadèmic 2022-2023. [2022/8126] (DIARI nº 9425, de 12.09.2022)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2022, per la qual es modifica la Resolució de 29 d’agost de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 102/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-23 superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat. [2022/8033] (DIARI nº 9425, de 12.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de trasllats per a les funcionàries i els funcionaris del grup C (subgrup C2), sector d’administració general, de l’escala auxiliar bàsica de suport administratiu d’aquesta universitat. [2022/7993] (DIARI nº 9425, de 12.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la Universitat d’Alacant per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A03/21) per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial llengües, en el Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2022/7962] (DIARI nº 9425, de 12.09.2022)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de la persona aprovada en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), personal laboral fix, pel torn lliure, categoria d’oficial o oficiala d’oficis (fresa, torn i soldadura), convocades per la Resolució de 29 de setembre de 2021. [2022/7992] (DIARI nº 9425, de 12.09.2022)