DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 març 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Herbés. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2020/2178] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es declara desert el lloc número 32002, anunciat en la convocatòria 70/2019. [2020/2187] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

Ajuntament de Castell de Castells. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2020/2188] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del rector, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball categoria/escala tècnica mitjana, per a la prestació de serveis en el Servei Integrat d’Ocupació, en els campus de València i/o Gandia d’aquesta universitat, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per a la millora d’ocupació. Codi: 2020/P/FI/ACON/2. [2020/2102] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma de l’Administració de la Generalitat, A1-15, sector administració especial, convocatòria 47/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2247] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2249] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de neteja, APF-01-02, convocatòria 48/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2248] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 52/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2250] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 53/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2251] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 54/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2253] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de la categoria professional de zelador o zeladora, sentència número 1115/2017 (OPE2005), d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona publicitat a la modificació de la relació ordenada definitiva de persones aspirants, continguda en la Resolució d’aquest tribunal de 4 de novembre de 2019, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició, com a conseqüència de l’estimació de diversos recursos interposats en contra. [2020/2295] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 55/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/2254] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ número 49/2020, de 27 de febrer, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de treball de naturalesa funcionarial número 18, cap de la Unitat de Coordinació Informàtica, i 19, cap de la Unitat de Producció i Explotació dels Sistemes Informàtics; i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 3/2020. [2020/2362] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de la categoria/escala tècnica superior i/o periodista de mitjans de comunicació, per a la prestació de serveis als campus de Gandia i/o València de la Universitat Politècnica de València, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi: 2020/P/FI/ACON/1. [2020/2101] (DIARI nº 8761, de 13.03.2020)