DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 març 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Llíria. Convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’intendent o intendenta de policia local. [2020/1548] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación de la efectividad de superficies especiales del manejo de la presión (SEMP): transferencia del conocimiento a la realidad asistencial y contexto sanitario. CPI-20-076». [2020/1739] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors i inspectores d’Educació. [2020/2182] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones excloses de les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, convocatòria 28/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1920] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a una plaça de cossos de funcionaris i funcionàries docents universitaris pel sistema d’accés lliure. [2020/1683] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 33/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1923] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Servicio de desarrollo y mantenimiento evolutivo y correctivo de la aplicación SIGRID. CPI-20-071». [2020/1738] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat, escala tècnic d’arxius i biblioteques i documentació, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 29/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1921] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat, escala tècnica d’arxius i biblioteques i documentació, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 30/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1922] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 34/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1924] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Assessorament entre RNB, SL, i Universitat de València en el camp de la dermocosmética dins del programa de finançament de projectes R+D+I del CDTI. CPI-20-070». [2020/1736] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 36/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1926] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 35/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1925] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Avanzando en las habilidades de alfabetización del S. XXI: comprensión, integración y evaluación de la información multimodal. CPI-19-503», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/1735] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, convocatòria 27/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1918] (DIARI nº 8756, de 06.03.2020)