DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 març 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Orpesa. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de quatre places d’agent de policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2020/1910] (DIARI nº 8758, de 10.03.2020)

Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent de policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2020/1812] (DIARI nº 8758, de 10.03.2020)

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures, en el Departament d’Enginyeria Civil, pel sistema general d’accés lliure. Referència C03/19. [2020/1811] (DIARI nº 8758, de 10.03.2020)

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2020, del rector, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala tècnica mitjana, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició. Codi: 2019/P/FC/C/1. [2020/1740] (DIARI nº 8758, de 10.03.2020)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2020, del rector, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, així com la composició del tribunal de selecció, per a les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica diplomats de laboratori i tallers, pel sistema de concurs oposició. Codi: 2019/P/FC/C/12. [2020/1790] (DIARI nº 8758, de 10.03.2020)