DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 març 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Alzira. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir quinze places d’agent de la policia local. [2020/1459] (DIARI nº 8754, de 04.03.2020)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Bases del procés selectiu per a la provisió en propietat de deu places de tècnic/a d’Administració General per estabilització d’ocupació temporal. [2020/1563] (DIARI nº 8754, de 04.03.2020)

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2019. [2020/1534] (DIARI nº 8754, de 04.03.2020)

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o el nomenament provisional per millora d’ocupació, cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports de l’Administració, A1 -11, sector d’administració especial, corresponent a l’OOP-2016. [2020/1831] (DIARI nº 8754, de 04.03.2020)

Ajuntament de Llanera de Ranes. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar de policia local per procés de consolidació d’ocupació temporal. [2020/1518] (DIARI nº 8754, de 04.03.2020)

Ajuntament de Massanassa. Convocatòria i bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça d’oficial o oficiala de primera d’obra. [2020/1551] (DIARI nº 8754, de 04.03.2020)

RESOLUCIÓ de 21 de febrer del 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (professorat associat laboral - convocatòria ordinària núm. 4. Curs acadèmic 2019/2020). [2020/1713] (DIARI nº 8754, de 04.03.2020)

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació de les persones aspirants seleccionades per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de tècnic o tècnica d’infraestructura, per a la prestació de serveis al Servei d’Infraestructura de la Universitat Politècnica de València. Codi 2019/P/FI/ACON/1. [2020/1660] (DIARI nº 8754, de 04.03.2020)