DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 març 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Jarafuel. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2020/1749] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Loriguilla. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2020/1676] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Rafelguaraf. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2020. [2020/1936] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2020, del director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica el Pla de formació de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències per al personal de serveis d’emergències. [2020/1953] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Vallada. Bases de la convocatòria de dos places d’agent de policia local mitjançant el procediment de consolidació d’ocupació temporal de caràcter estructural. [2020/1807] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Pla d’ordenació de recursos humans per a l’elaboració de bases específiques de selecció de personal en els processos de promoció interna del personal funcionari i laboral. [2020/1704] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Novelda. Bases de la convocatòria dels processos selectius per a proveir onze places d’agent de policía local. [2020/1788] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 33/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-16, superior de gestió en acció social, escala A2-16-03, treball social, de l’Administració de la Generalitat. [2020/2110] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Dolores. Bases generals de les convocatòries extraordinàries de l’oferta d’ocupació pública 2019 per a la consolidació i estabilització de l’ocupació temporal. [2020/1624] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió de la plaça de director/a d’infermeria d’atenció primària del Departament de Salut de Castelló dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (núm. lloc 1477) pel procediment de lliure designació. [2020/1827] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Pla d’ordenació de recursos humans per a establir els criteris generals per a l’elaboració de bases específiques de selecció de personal per consolidació o estabilització d’ocupació temporal per al personal laboral. [2020/1685] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Pla d’ordenació de recursos humans per a establir els criteris generals per a l’execució de l’OPE. [2020/1761] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Pla d’ordenació de recursos humans per tal d’establir els criteris generals per a l’elaboració de bases específiques de selecció de personal: processos de torn lliure del personal funcionari i laboral. [2020/1762] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Pla d’ordenació de recursos humans per tal d’establir els criteris generals per a l’elaboració de bases específiques de selecció de personal: processos de consolidació o estabilització d’ocupació temporal del personal funcionari. [2020/1763] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a les proves selectives per a l’ingrés en l’escala operador o operadora, per a ocupar llocs de l’itinerari professional administració especial informàtica, en el Servei d’Informàtica, pel sistema general d’accés lliure. Referència C09/19. [2020/1622] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 53/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-19, superior de gestió d’administració sociosanitària de l’Administració de la Generalitat. [2020/2147] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, del gerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a l’oferta pública d’ocupació de 2019 [2020/1705] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Villanueva de Castellón. Convocatòria i bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector/a en cap de la policia local mitjançant concurs oposició per promoció interna de l’oferta pública d’ocupació de 2019. [2020/1760] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)

Ajuntament de Busot. Oferta pública d’ocupació per a l’any 2020. [2020/1813] (DIARI nº 8757, de 09.03.2020)