DOGV Ofertes d'ocupació pública

29 abril 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de les ordres 60/19 i 61/19, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es convoquen proves selectives d’accés al subgrup C1, cos especialistes en educació especial C1-03, corresponents a les ofertes públiques d’ocupació de 2017 i 2018. [2020/2280] (DIARI nº 8764, de 17.03.2020)

CORRECCIÓ d’errades de les ordres 11/2019 i 12/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’activitat física i esport de l’Administració de la Generalitat, A1-22, sector administració especial, convocatòries 9/18 i 10/18, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1977] (DIARI nº 8764, de 17.03.2020)

Institut Municipal de Serveis Socials d’Elda. Modificació de les bases de la convocatòria per a cobrir en propietat dues places d’auxiliar administratiu/iva. [2020/2448] (DIARI nº 8764, de 17.03.2020)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de febrer de 2020 de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica mitjana, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial assistència social i sociologia, en el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, pel sistema general d’accés lliure. (R 29.03.2019, DOGV núm. 8.523, de 05.04.2019). Referència B01/19. [2020/2403] (DIARI nº 8765, de 18.03.2020)

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2020 de la Direcció General d’Administració Local de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publiquen les bases i convocatòries del concurs ordinari de l’any 2020 per a la provisió de llocs de treball reservats als funcionaris i funcionàries d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. [2020/3066] (DIARI nº 8800, de 28.04.2020)

Ajuntament de Peníscola. Convocatòria per a la provisió en propietat, mitjançant oposició, de dues places d’auxiliar administratiu enquadrades en el grup C, subgrup C2, escala d’administració general, subescala auxiliar. [2020/3092] (DIARI nº 8800, de 28.04.2020)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de gener de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició de consolidació d’ocupació, per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de metges i metgesses de Salut Pública (A1-S03-01), funcionaris i funcionàries d’Administració Especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2020/3039] (DIARI nº 8800, de 28.04.2020)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució núm. 93/2020, de 8 d’abril, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s’aprova la creació i modificació de diversos llocs de treball i la incorporació a la vigent relació de llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. [2020/3068] (DIARI nº 8800, de 28.04.2020)