DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 març 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 28 de febrer 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’investigació, d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 20 de desembre de 2018. [2020/1996] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020 de la sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció per a la constitució de borses de treball extraordinàries per a la contractació temporal per a determinats llocs de l’àrea de producció i regidoria (regidor/a d’escena i ajudant de producció) en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofía. [2020/2169] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

Ajuntament d’Orihuela. Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura en propietat d’una plaça d’enginyer de camins, canals i ports. [2020/2018] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

Ajuntament de Montserrat. Convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d’agent de policia local. [2020/2175] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

Ajuntament de Silla. Llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a la cobertura de dues places d’oficial de policia local per promoció interna. [2020/2257] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. Modificació de les bases del procés selectiu per a la provisió de tres places d’agent de policia local. [2020/1609] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

Ajuntament de Vilallonga. Oferta d’ocupació pública de l’any 2020 corresponent a una plaça de policía local. [2020/1997] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

Ajuntament de Xirivella. Llistes definitives d’admesos i exclosos del procés de selecció, com a personal funcionari de carrera, de 10 places de personal subaltern. [2020/2109] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_augmented reality for stone cladding safe assembling operation - Project number - 2019-1-PL01-KA202-065001. CPI-20-074». [2020/1960] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Herramientas y tecnologías inteligentes para la evaluación del destino ambiental y el riesgo de los contaminantes en un escenario de cambio climático. CPI-20-078», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/1962] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_augmented reality for stone cladding safe assembling operation - Project number - 2019-1-PL01-KA202-065001. CPI-20-075». [2020/1961] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Vigilancia entomológica frente a vectores de enfermedades y vigilancia de potenciales vectores de dichas enfermedades en la provincia de Castellón. CPI-20-080». [2020/1963] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A positron emission tomography apparatus based on liquid xenon with time of flight applications (PETALO). CPI-20-081». [2020/1968] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dona publicitat al Pla de formació del personal examinador de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a l’any 2020 i s’estableix el procediment que regula l’acreditació d’aquest personal. [2020/2214] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)

Ajuntament d’Alfafar. Convocatòria d’un procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de peó de serveis múltiples. [2020/1952] (DIARI nº 8759, de 11.03.2020)