DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 març 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Institut Municipal de Serveis Socials d’Elda. Bases de la convocatòria per a cobrir en propietat dues places d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa. [2020/717] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica la composició de l’òrgan tècnic de selecció per a la constitució de borses de treball extraordinàries per a la contractació temporal per a determinats llocs de l’àrea tècnica (Audiovisuals, Logística, Mecànica Escènica i Attrezzo) en la Fundació de la Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofia. [2020/1834] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, del tribunal del concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants d’infermer o infermera d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2020/1824] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, del tribunal del concurs oposició pel torn lliure, per a la provisió de vacants d’infermer o infermera d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2020/1825] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per la qual s’informa de la publicació de les bases del procés selectiu per a crear diverses borses de treball temporal. [2020/1519] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica mitjana per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial assistència social i sociologia, en el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, pel sistema general d’accés lliure. Referència B01/19. [2020/1430] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Gestión de proyectos y transferencia de resultados de investigación criminológica. CPI-20-053». [2020/1556] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual s’informa de la publicació de les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura dels llocs de treball corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2017, 2018 i 2019. [2020/1521] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Implementation of the indicator impacts of marine litter on sea turtles and biota in RSC and MSFD areas/short title: indicator impact taxa (INDICIT II). CPI-20-059». [2020/1557] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de tres places de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa universitario de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual (UNINCLUV). CPI-20-061», finançat per la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo - «El FSE invierte en tu futuro». [2020/1559] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio sobre la adicción al juego en la juventud de la Comunitat Valenciana, así como un servicio de asesoramiento a la entidad en materia de prevención de la adicción al juego en la juventud de la Comunitat Valenciana. CPI-20-060». [2020/1558] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Gestión del riesgo de emisiones de gases de efecto invernadero en incendios forestales (REMAS). CPI-20-062». [2020/1560] (DIARI nº 8751, de 28.02.2020)