DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 maig 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Manises. Anunci de la publicació de l’extracte de les bases específiques i de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent de policia local (estabilització d’ocupació temporal) OOP 2019. [2020/3364] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «C-Roads Spain. CPI-20-117». [2020/3190] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «C-Roads Spain. CPI-20-118». [2020/3191] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «C-Roads Spain. CPI-20-119». [2020/3192] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «C-Roads Spain. CPI-20-120». [2020/3193] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ de 29 de abril de 2020, del Rectorat, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala mitjana de gestió de la investigació de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3280] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2020, del Rectorat, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala mitjana d’inserció professional de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3281] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala superior d’inserció professional de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3282] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2020, del Rectorat, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala superior d’inserció professional de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3283] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2020, de la Universitat Jaume I, per la qual es corregeixen errades en la Resolució de 5 de maig de 2020, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal (convocatòria ordinària CDI, curs acadèmic 2020/2021). [2020/3355] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors de programes d’intercanvi internacional, pel sistema de concurs oposició (codi: 2020/P/FC/C/7), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2020/3349] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

Ajuntament de Vila-real. Informació pública de les bases inicials de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’onze places vacants en el cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Vila-real. [2020/3286] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «AS4EDI-19 Action: european edi providers integrating the AS4 edelivery. CPI-20-083». [2020/3189] (DIARI nº 8810, de 13.05.2020)