DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 maig 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica especialistes de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Vigilancia epidemiológica de la Covid-19 en aguas residuales. CPI-20-133». [2020/3298] (DIARI nº 8808, de 11.05.2020)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2020, del rector, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i el tribunal de selecció per a les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria/escala de tècnics o tècniques auxiliars de laboratori i tallers, pel sistema de concurs oposició (convocatòria de 21 de gener de 2020; DOGV 10.02.2020) (codi: 2019/P/FC/C/15). [2020/3257] (DIARI nº 8808, de 11.05.2020)

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica de pràctiques en empreses, pel sistema de concurs oposició (codi: 2020/P/FC/C/6), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2020/3259] (DIARI nº 8808, de 11.05.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l’activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la Covid-19. [2020/3334] (DIARI nº 8808, de 11.05.2020)

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’ajorna la presa de possessió del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d’administració general i A2-01 superior de gestió d’administració general, de l’Administració de la Generalitat. [2020/3288] (DIARI nº 8808, de 11.05.2020)