DOGV Ofertes d'ocupació pública

30 juny 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Picassent. Bases selectives per a cobrir una plaça de policia local. [2020/4278] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

Ajuntament de Massanassa. Convocatòria i bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça d’oficial o oficiala de primera de lampisteria [2020/4648] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte «Respuestas de los cítricos a estreses complejos derivados del cambio climático». Referència GRISOLIAP/2020/043. [2020/4827] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 28/2020, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A1-22, superior tècnic d’activitat física i esport de l’Administració de la Generalitat. [2020/4699] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

CORRECCIÓ d’errades a la Resolució de 5 de juny de 2020, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es resol la convocatòria de places de tècnic o tècnica especialistes de laboratori, CO/28/17, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017 del CHGUV. [2020/4891] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 29/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A1-22, superior tècnic d’activitat física i esport, de l’Administració de la Generalitat. [2020/4700] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de meteoròleg o meteoròloga en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria. [2020/4797] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 26/2020, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A1-16 superior tècnic de geodèsia i cartografia, de l’Administració de la Generalitat. [2020/4696] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 27/2020, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A1-16 superior tècnic o tècnica de geodèsia i cartografia, de l’Administració de la Generalitat. [2020/4697] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

Ajuntament de Pilar de la Horadada. Informació pública de l’extracte de les bases del procés de selecció de quatre places com a funcionari o funcionària de carrera, d’auxiliar administratiu o administrativa d’administració general, per promoció interna horitzontal. [2020/4491] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

Ajuntament de Polinyà de Xúquer. Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d’agent de Policia Local, per procés de consolidació d’ocupació temporal. [2020/4664] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

Ajuntament d’Albalat dels Sorells. Bases del procés selectiu per a la provisió per concurs oposició de cinc places d’agent de policia local. [2020/4397] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

Ajuntament de Granja de Rocamora. Extracte de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent de policia local, mitjançant torn lliure (exp. 150/2019) [2020/4471] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)

Ajuntament d’Aldaia. Bases del procediment per a la provisió del lloc de tècnic o tècnica d’administració general, serveis administratius externs, reservat a funcionaris i funcionàries de carrera i obert a unes altres administracions públiques. [2020/4645] (DIARI nº 8845, de 29.06.2020)