DOGV Ofertes d'ocupació pública

19 desembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de novembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica bàsica d’arxius i biblioteques d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 8 de maig de 2018. [2019/11499] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

ORDRE 23/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, convocatòria 21/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11669] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala operador (grup C, subgrup C1). Referència C09/19. [2019/11418] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Validation of 50 compounds for their ability to increase the number of SMN gems in hela cells. CPI-19-447». [2019/11401] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

ORDRE 26/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina C2-05-02, sector administració especial, convocatòria 24/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11673] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

ORDRE 24/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 22/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11670] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

ORDRE 30/2019, de 3 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, convocatòria 28/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11679] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala especialista d’arxius, biblioteques i centres (grup C, subgrup C1). Referència C08/19. [2019/11417] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

ORDRE 25/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina C2-05-02, sector administració especial, convocatòria 23/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11672] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

ORDRE 27/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de l’administració de justícia de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’autòpsia, C2-10-01, sector administració especial, convocatòria 25/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11674] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

ORDRE 29/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, convocatòria 27/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11678] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

ORDRE 28/2019, de 2 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de l’administració de justícia de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’autòpsia, C2-10-01, sector administració especial, convocatòria 26/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11676] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Investigación de técnicas compton para aplicaciones médicas. CPI-19-454», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11403] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Dinámica de la resistencia a acaricidas en varroa destructor. CPI-19-453», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11402] (DIARI nº 8695, de 11.12.2019)

ORDRE 38/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 36/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11822] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell. Oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2019. [2019/10756] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

Ajuntament d’Agost. Bases del procés selectiu per a cobrir dues places d’agent de policia local, per consolidació d’ocupació temporal. [2019/11451] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

Ajuntament de Burjassot. Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2019. [2019/10869] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

Ajuntament de Burjassot. Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal corresponent a l’exercici de 2019. [2019/10864] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. [2019/11538] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE JUS/1183/2019, de 5 de desembre, per la qual s’aprova la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el cos de tramitació processal i administrativa de l’Administració de justícia, convocat per l’Ordre JUS/903/2019, de 9 d’agost. [2019/11882] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 43/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 41/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11830] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 31/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat, escala tècnic d’arxius i biblioteques i documentació, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 29/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11802] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 35/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 33/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11812] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 32/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat, escala tècnica d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 30/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11805] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 33/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 31/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11806] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 34/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 32/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11810] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 36/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector Administració especial, convocatòria 34/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11815] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 44/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 42/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11831] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 37/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 35/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2019, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11818] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 39/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 37/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11824] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 40/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, A2-19, sector administració especial, convocatòria 38/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11825] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 41/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l’Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 39/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11826] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 42/2019, de 5 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l’Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, Convocatòria 40/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11827] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca el Curs de Diplomat en Salut Pública. [2019/11510] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 46/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’especialistes en l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 44/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11834] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

ORDRE 45/2019, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes en l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 43/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11832] (DIARI nº 8696, de 12.12.2019)

Ajuntament de Xirivella. Bases del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de gestor o gestora cultural. [2019/11329] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

ORDRE 49/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l’Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 49/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11873] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

ORDRE 47/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 45/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11869] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

ORDRE 48/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de neteja, APF-01-02, convocatòria 48/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11872] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

ORDRE 50/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l’Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 50/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11874] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

ORDRE 51/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11875] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

ORDRE 52/2019, de 9 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 52/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11876] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca a concurs públic una plaça de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit. Referència 3068/19. [2019/11637] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial imatge i comunicació, en la Unitat de Comunicació, pel sistema general d’accés lliure A02/19. [2019/10849] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de nuevos formulados. Por unos nuevos limpiadores sostenibles. Estudio de Mercado. CPI-19-459». [2019/11557] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es corregeixen errades en la Resolució de 28 de novembre de 2019, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal. Convocatòria ordinària número 6, curs acadèmic 2019/2020. [2019/11938] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

ORDRE 55/2019, de 10 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma de l’Administració de la Generalitat, A1-15, sector administració especial, convocatòria 46/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11870] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

ORDRE 53/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 53/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11877] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

ORDRE 54/2019, de 9 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 54/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11878] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants pel torn lliure de tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/11883] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: “Un método de dispersión múltiple inversa para optomecánica” - 19I320 [2019/11497] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

ORDRE 56/2019, de 10 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria agrònoma de l’Administració de la Generalitat, A1-15, sector administració especial, convocatòria 47/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11871] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación económica pública de impuestos y prestaciones en la Comunitat Valenciana. CPI-19-465». Concessió de subvencions destinades al suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (HIECPU/2019/2). [2019/11552] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudios perturbativos y no perturbativos del modelo estándar y sus extensiones. CPI-19-457». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2019-087). [2019/11554] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica especialistes de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Upgrade del detector atlas: electrónica del tile calorimeter y explotación del programa de física. CPI-19-458», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11556] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio «IN-ES-162-4412». Implication of the purinergic system in the vascular damage associated with abacavir: validation in cells from HIV patients and evaluation of prothrombotic effects in animal models. CPI-19-460». [2019/11558] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració general, categoria/escala lletrat, pel sistema de concurs oposició (codi: 2019/P/FC/C/2), corresponent a les ofertes d’ocupació pública de l’any 2016, any 2018 i any 2019, per taxa de reposició i per taxa addicional d’estabilització, per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2019/11474] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, del director gerent del Consorci Espacial Valencià, per la qual es dóna publicitat a la relació de llocs de treball de la dita entitat. [2019/11369] (DIARI nº 8697, de 13.12.2019)

Ajuntament de Montserrat. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball destinada a la provisió de vacants i substitucions de carácter temporal per a l’escola infantil municipal. [2019/11526] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 16/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat [2019/11960] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

Ajuntament de Piles. Bases i convocatòria per a cobrir set places d’agent de policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2019/11511] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de gerento gerenta B del Departament de Salut de Vinaròs (núm. de lloc 36217), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2019/11968] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector mèdic o subdirectora mèdica del Departament de Salut de Vinaròs (lloc número 59510), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2019/11971] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Immersive virtual reality as a tool for autistic pupils and teachers. CPI-19-464». [2019/11641] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, de la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’anuncia la convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora econòmics B del Departament de Salut de Vinaròs (núm. de lloc 36218) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2019/11974] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Connecting regional and local administrations to Spanish eidas node (EID4SPAIN). CPI-19-462». [2019/11639] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sistema circular para la recuperación y valoración agronómica del fósfora, phertilizer. CPI-19-461», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11638] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de un innovador insecticida -BT altamente efectivo contra spodoptera exigua (lep; noctuinae) y helicoverpa armigera (lep; heliothinae). CPI-19-466», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11642] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/11962] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Immersive virtual reality as a tool for autistic pupils and teachers. CPI-19-463». [2019/11640] (DIARI nº 8698, de 16.12.2019)

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants pel torn de promoció interna, de tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/11879] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (Referència A03/19), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial estadística, en la Unitat Tècnica de Qualitat, pel sistema general d’accés lliure. (Resolució de 29 de març de 2019, DOGV núm. 8.523, de 5 d’abril de 2019). [2019/11378] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. Convocatòria i bases del procés selectiu per a proveir tres places d’agent de policia local. [2019/11655] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

Institut Valencià d’Art Modern, IVAM. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/11788] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, convocatòria número 70/2019. [2019/11916] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

Ajuntament d’Elx. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir trenta-huit places d’agent de policia local. [2019/11633] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Convocatòria número 77/2019. [2019/11924] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. Convocatòria número 78/2019. [2019/11925] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

Ajuntament d’Agullent. Convocatòria i bases del procés selectiu per a cobrir dues places d’agent de policia local mitjançant el procediment de consolidació d’ocupació temporal. [2019/11677] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 80/2019. [2019/11928] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

Ajuntament de Banyeres de Mariola. Convocatòria del procés selectiu per a proveir quatre places d’agent de policia local pel procediment de consolidació d’ocupació temporal. [2019/11726] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019 del personal funcionari d’administració i serveis. [2019/11775] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

Ajuntament de Vilallonga. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a proveir dues places d’agent de policia local pel procediment de consolidació d’ocupació temporal. [2019/11709] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2019. [2019/10929] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, de la Gerència de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l’escala administrativa d’aquesta universitat. [2019/11723] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: PPSI 19I191. [2019/11719] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Institut de Materials Avançats INAM. [2019/11776] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Caracterització de moviments i esforços musculars de la mà sana orientada a l’avaluació funcional, i al disseny i l’adaptació de productes per a la manipulació.» [2019/11717] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, de la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública del personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I de Castelló per a l’any 2019. [2019/11575] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes adscrits al grup d’investigació Grup d’Investigació PIMA (239). [2019/11978] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala Tècnic Diplomat de Laboratori i Tallers, pel torn de promoció interna, per mitjà del sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per al personal d’administració i serveis. Codi: 2019/P/FC/C/5 [2019/11725] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria/escala Tècnics Auxiliars de Laboratori i Tallers, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per al personal d’administració i serveis . Codi: 2019/P/FC/C/4 [2019/11733] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir tres places d’agent de policia local per a estabilització d’ocupació temporal. [2019/11653] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 71/2019. [2019/11917] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Convocatòria número 72/2019. [2019/11918] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Institut Cartogràfic Valencià. Convocatòria número 74/2019. [2019/11921] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2019, del director general, per la qual s’acorda l’aprovació i publicació de la relació de llocs de treball de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. [2019/11165] (DIARI nº 8699, de 17.12.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència, s’inclou una aspirant en la llista de seleccionats en el procediment selectiu per a accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari, convocat per Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació. [2019/11622] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

Ajuntament de Manises. Ampliació de l’oferta extraordinària d’ocupació pública de l’exercici 2019 relativa als processos d’estabilització d’ocupació temporal. [2019/11051] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Convocatòria número 76/2019. [2019/11923] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

Ajuntament de Massamagrell. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/11706] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Convocatòria número 79/2019. [2019/11927] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

Ajuntament de Sagunt. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/11010] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2019, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala mitjana de laboratoris (Institut Universitari de Plaguicides i Aigües) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2019/12047] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració general, categoria/escala tècnic superior de gestió, pel sistema de concurs oposició, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de l’any 2016 i l’any 2017, per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi: 2019/P/FC/C/14. [2019/11942] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnics auxiliars de laboratori i tallers, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal d’administració i serveis. Codi: 2019/P/FC/C/3 [2019/11732] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2019, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala Tècnic Diplomat de Laboratori i Tallers, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi: 2019/P/FC/C/10. [2019/11817] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Convocatòria número 73/2019. [2019/11919] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Convocatòria número 75/2019. [2019/11922] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, del director general de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia, de correcció d’errades de la Resolució de 21 de desembre de 2018, per la qual es dona publicitat a l’oferta d’ocupació pública d’aquesta entitat de 2018. [2019/12107] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)

Ajuntament de Vilamarxant. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/10892] (DIARI nº 8700, de 18.12.2019)