DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 desembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio de los varamientos de cetáceos y tortugas marinas en las costas valencianas. CPI-19-427». [2019/11108] (DIARI nº 8689, de 02.12.2019)

Ajuntament d’Enguera. Oferta d’ocupació pública ordinària de 2019. [2019/10493] (DIARI nº 8689, de 02.12.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de comunicació, amb denominació especialista tècnic de comunicació, perfil audiovisual, mitjançant el sistema de concurs oposició. Ref. 2877/19. [2019/11063] (DIARI nº 8689, de 02.12.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Tráfico de proteínas en células vegetales: estudios funcionales sobre proteinas de la familia P24 y de la cubierta Copi. CPI-19-424», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11102] (DIARI nº 8689, de 02.12.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efecto de las lacasas sobre la sensorialidad, calidad y salubridad de los vinos. CPI-19-426», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11107] (DIARI nº 8689, de 02.12.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estrategias no convencionales basadas en metales de transición para la síntesis de diferentes esqueletos fluorados y no fluorados. CPI-19-425», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11105] (DIARI nº 8689, de 02.12.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la contractació indefinida de la persona que ocupe la Secretaria Tècnica de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana en torn lliure. [2019/11463] (DIARI nº 8689, de 02.12.2019)

Ajuntament de Monforte del Cid. Bases generals per a la selecció de personal. [2019/11068] (DIARI nº 8689, de 02.12.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2019/2020. [2019/11391] (DIARI nº 8689, de 02.12.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «El trastorno obsesivo-compulsivo como un problema de salud pública: nuevas perspectivas para su conceptualización y abordaje. CPI-19-423», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11100] (DIARI nº 8689, de 02.12.2019)