DOGV Ofertes d'ocupació pública

31 gener 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Silla. Oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2019. [2020/625] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

Ajuntament de Corbera. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir duess places d’administratiu/va [2020/126] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

Ajuntament de Xirivella. Modificació de les bases generals de les convocatòries dels processos selectius per a la provisió en propietat de les places de personal funcionari vacants en la plantilla (2019/PAC/6438). [2020/188] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es corregeixen errades en la Resolució de 16 de desembre de 2019, d’aquesta universitat, per la qual es convoca el concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2020/616] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2020, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial en els centres sanitaris concertats amb la Universitat, per al curs 2019/2020. Convocatòria número 21. [2020/264] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica en el Departament d’Ecologia, pel sistema general d’accés lliure. Referència C02/19 [2020/276] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2020/234] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Ensayo de la aplicación de un biocida híbrido contra la mosca blanca (BEMISIA TABACI) (NANO-BT). CPI-20-011». [2020/411] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Ensayo de la aplicación de un biocida híbrido contra la mosca blanca (BEMISIA TABACI) (NANO-BT). CPI-20-012». [2020/412] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Microextracción en fase sólida en tubo acoplada en línea a nanocromatografía líquida: nuevas oportunidades para/desde la nanoescala y la cromatografía líquida. CPI-20-014», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/413] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de métodos de análisis estadístico para estudios en dolor pélvico crónico. CPI-20-017». [2020/417] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC projecte Erasmus+. Children with rare diseases and their inclusion in basic learning environments. CPI-20-015». [2020/415] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2020, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, així com la composició del tribunal de selecció de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector d’administració especial, categoria/escala conductor, pel sistema de concurs oposició (convocatòria de 25 de setembre de 2019, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 18 d’octubre de 2019) (codi: 2019/P/FC/C/7). [2020/460] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l’any 2020 (primera convocatòria). [2020/727] (DIARI nº 8729, de 30.01.2020)