DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 desembre 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Alcalà de Xivert. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça en propietat d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica (URB05). [2019/11196] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins. Oferta pública d’ocupació per a l’any 2019. [2019/10669] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió pel torn de promoció interna de metge o metgessa d’urgència hospitalària d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/11397] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

Ajuntament de Benifaió. Bases del procés selectiu per a cobrir places d’agent de la policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2019/11170] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració de la convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, de la plaça de director econòmic o directora econòmica d’aquesta entitat, LD/03/2019. [2019/11491] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’agent de policia local per consolidació d’ocupació temporal. [2019/11158] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio: las cooperativas eléctricas y su reconocimiento como asociaciones de consumidores y usuarios. CPI-19-428». [2019/11221] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la presidenta de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, mitjançant la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell de Direcció de l’entitat adoptat el dia 26 de novembre de 2019, pel qual es va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/11442] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de funcionari o funcionària interins de programa temporal d’investigació: «Puesta en marcha y apoyo técnico para el Laboratorio de Radio Frecuencia del IFIC. FIPI19-16». [2019/11226] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Impacto de la regulación del metabolismo por nutrientes y por el estado redox en el rendimiento tecnológico de las levaduras vínicas. CPI-19-431», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11222] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Upgrade del detector atlas: electrónica del tile calorimeter y explotación del programa de física. CPI-19-433», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11225] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevos mecanismes de acción de WHI7 y PKC en la regulación de Start y el checkpoint de integridad del DNA. CPI-19-432», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/11223] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió, pel torn lliure, de metge o metgessa d’urgència hospitalària d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/11396] (DIARI nº 8691, de 04.12.2019)