DOGV Capçaleres

DOGV del 26 febrer 2024

DOGV de 26/2/2024, Núm. 9796

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’accés a escales del grup A, subgrup A2 (referència PI-01/23), pel sistema de promoció interna vertical, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general de la Universitat d’Alacant (R 13.12.2023; DOGV 9753, de 27.12.2023). [2024/1431]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Investigació en el pronòstic i l’alerta de fenòmens sísmics i meteorològics extrems». Referència: I-PAS-11/24. [2024/1609]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Gestió sostenible de recursos vius marins». Referència: I-PI 23-24. [2024/1610]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, del gerent de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica destinació a les persones participants en el concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l’escala auxiliar bàsica de suport administratiu (consergeries) de la Universitat Jaume I. [2024/1435]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Biblioteca, convocat per la Resolució de 18 de gener de 2024. [2024/1469]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Institut de Materials Avançats(INAM, perfil electroquímica). [2024/1583]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un procés de constitució de borses de treball de professorat substitut (PSU ORD 4/2024). [2024/1600]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Vicegerència de Gestió Econòmica i de l’R+D+I i de llocs de treball de caps de servei destinats en aquesta universitat (codi: 2024/P/FC/CM/1). [2024/1465]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, i la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de facultatius d’arxius, biblioteca i museus en l’àrea de Biblioteca i Documentació Científica, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/4). [2024/1576]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es disposen el cessament i el nomenament de les persones titulars de la Secretaria del Consell Social de la Universitat de València, i es nomenen vocals en representació d’interessos socials en este consell. [2024/1641]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual es nomena catedràtica d’universitat en l’àrea de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat. [2024/1538]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones aspirants que han aprovat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria auxiliars arxius, biblioteca i museus (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/26), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV de 20 de desembre de 2022). [2024/1586]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2024, de la sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions d’aquesta conselleria per al període 2024-2027, aprovat per la Resolució de 28 de gener de 2024. [2024/1611]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d’Alacant
Extracte de la Resolució de 15 de febrer de 2024, de la rectora de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen els Premis Impuls a iniciatives empresarials innovadores 2024. Universitat d’Alacant. [2024/1571]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 21 de febrer de 2021, del Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València, per la qual s’amplia el termini de la Resolució de 17 de novembre de 2023, del Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València, per la qual es convoca la III edició del concurs Activa Cultura. [2024/1574]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 19 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es fan públiques la convocatòria i les bases de les beques per a realitzar estades temporals en altres centres d’investigació, per al personal docent i investigador de la Universitat, en el marc del Pla de promoció de la investigació i transferència de coneixement 2024, acció 2, aprovat per un acord del Consell de Govern en la reunió número 1/2024, de 25 de gener. [2024/1568]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d’iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Análisis y mejora de algoritmos de detección de manipulaciones fraudulentas en imágenes de publicaciones científicas (SCIMFAKE)». [2024/1569]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 21 de febrer de 2024, del vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Universitat Jaume I de Castelló, per la que es convoca tercera edició dels premis al Talent Emprenedor de l’Estudiantat UJI. [2024/1573]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la convocatòria de 19 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de la beca de formació universitària per a la col·laboració en la gestió i coordinació de les activitats fisicoesportives que es desenvolupen en l’Oficina de Campus Saludables i Esports. [2024/1570]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Resolució de 19 de febrer de 2024, de la directora general de Formació Professional, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’orde de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per la qual es regulen les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. [2024/1588]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Anunci pel qual se sotmet a informació pública l’expedient administratiu relatiu a l’Acadèmia Valenciana del Tango, per a la tramitació del corresponent decret de creació com a acadèmia científica, cultural i artística de la Comunitat Valenciana. [2024/1548]