DOGV Capçaleres

DOGV del 12 febrer 2024

DOGV de 12/2/2024, Núm. 9786

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024 la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un procediment específic per a la creació d’una borsa de treball de l’escala tècnica superior jurídica, subgrup A1, referència 23/361271. [2024/1012]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000413/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2024/998]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000445/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2024/1001]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 6 de febrer de 2024, de la vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen ajudes del Fons Beques UJI 2023-2024. [2024/1096]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 7 de febrer de 2024, de la vicerectora de Cultura, Llengües i Societat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen les beques «Enclau-UJI» per a la realització de treballs de final de grau en el curs acadèmic 2023-2024. [2024/1097]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de convocatòria del programa d’ajudes de mobilitat per a activitats d’internacionalització de la UMH Programa Destinació PTGAS - Formació 2024. [2024/1098]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de convocatòria d’un premi a tesi doctoral en el marc de la promoció dels objectius de Desenvolupament sostenible-eix prosperitat de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, Conveni UMH-GVA SOLCIF/2023/0010. [2024/1100]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 16 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, de correcció d’errades del Programa de Residència artística ai2, organitzat pel Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat, a realitzar al laboratori de Biologia Sintètica i Control de Biosistemes de l’Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial (ai2). [2024/1095]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 4 de febrer de 2024, del vicerector d’Estudiants i Emprenedoria de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen ajudes d’acció social per causa sobrevinguda. [2024/1099]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2024, del Servei de Relacions Laborals i Gestió de Programes, per la qual es disposen el registre i la publicació del text de l’acta de la reunió de la Comissió Paritària del I Conveni col·lectiu de comerç tèxtil de la Comunitat Valenciana, realitzada el dia 27 de desembre de 2023. [2024/1052]