DOGV Capçaleres

DOGV del 08 febrer 2024

DOGV de 8/2/2024, Núm. 9784

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, dues places de tecnòleg o tecnòloga superiors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Serveis de suport en l’àmbit de gestió de la investigació en la UA». Referència: I-PAS-04/24. [2024/982]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga superiors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Serveis de suport en l’àmbit de gestió de la investigació en la UA». Referència: I-PAS-05/24. [2024/984]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça d’especialista per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Bioprospecció d’organismes halòfils i fitoplàncton». Referència: I-PAS-02/24. [2024/1033]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte laboral, una plaça de personal investigador col·laborador per al projecte «Semiconductors inorgànics innovadors i cèl·lules fotoelectroquímiques d’estat sòlid per a la producció d’hidrogen solar» de l’Institut Universitari d’Electroquímica. Referència: I-PI 08-24. [2024/725]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador o investigadora júniors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Investigació en desenvolupament de competències professionals en el professorat de matemàtiques». Referència: I-PI 04-24. [2024/727]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C14/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2024/848]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema d’oposició. Referència C01/24. [2024/884]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’operadors de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema d’oposició. Referència C02/24. [2024/885]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’assessorament lingüístic, d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2023 (DOGV 10.01.2024). [2024/873]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’assessorament lingüístic d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2023 (BOE 09.01.2024). [2024/877]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de professorat associat assistencial a temps parcial (PAA ORD 8/2023). [2024/967]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: INTECO (Integració Econòmica). [2024/976]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: PIMA (Polímers i Materials Avançats). [2024/990]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris, amb denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori, perfil electricoelectrònic, mitjançant el sistema de concurs oposició, referència 24/1930. [2024/902]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es declara deserta la convocatòria d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria de tècnic superior de suport a la investigació (perfil gestor) en l’àrea gestió d’investigació, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/11). [2024/871]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es nomena professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació. [2024/896]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es nomena professor titular d’universitat, de l’àrea de coneixement Microbiologia. [2024/892]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Borriol a la localitat de Borriol. [2024/992]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 18 de desembre de 2023, de la vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable, de la Universitat de València, per la qual es convoca la cinquena edició dels premis de treball de final de grau, treball de fi de màster i tesis doctorals orientat a la transformació social mitjançant el compliment dels ODS (Eix Persones). [2024/949]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 31 de gener de 2024, de la vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I de Castelló, per la que es convoquen ajudes per promoure la participació de l’estudiantat en concursos, fires i competicions d’interès institucional per a la Universitat Jaume I per al curs 2023-2024. [2024/1007]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d’iniciació a la investigació a càrrec del projecte «L’escola des d’una mirada comunitària: diagnòstic social participatiu com a eina democràtica de participació col·lectiva». [2024/1008]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d’iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Exploring New Lanthanide-Doped Metal Halide Perovskites as Advanced Optoelectronic Materials (LANPER)». [2024/1009]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la convocatòria de 31 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, sobre el programa d’ajudes de mobilitat per a activitats d’internacionalització de la docència de la UMH «Programa Destinació PDI - Docència 2024». [2024/952]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 31 de gener de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la I edició dels premis «La Ciència a les Falles». [2024/950]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució d’11 de gener de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes del programa de mobilitat «DRAC» per al curs acadèmic 2023-2024, destinades a estudiants de grau, màster i doctorat en el marc del programa de mobilitat «DRAC» de la Xarxa Vives d’Universitats. [2024/951]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, del Servei de Relacions Laborals i Gestió de Programes, per la qual es disposen el registre i la publicació del text de l’acta de la reunió del Comité d’Empresa de Mensajeros Costa Blanca, SA, a fi de procedir a l’actualització de les taules salarials. [2024/872]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica el Pla d’estudis de graduat o graduada en Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial. [2024/935]