DOGV Capçaleres

DOGV del 20 febrer 2024

DOGV de 20/2/2024, Núm. 9792

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial imatge i comunicació en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C09/23. [2024/1078]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Seguiment de les poblacions d’alosa becuda a la Comunitat Valenciana». Referència: I-PI 17-24. [2024/1318]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Interaccions entre polímers i fillers orgànics i inorgànics aplicades a adhesius». Referència: I-PI 19-24. [2024/1327]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Anàlisi del moviment de rotació terrestre mitjançant observacions geodèsiques VLBI». Referència: I-PAS-12/24. [2024/1332]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni (perfil restaurador o restauradora), d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 16 de gener de 2024 (BOE 29.01.2024). [2024/1255]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala de facultatius d’arxius i biblioteques, convocades per la Resolució de 18 de gener de 2024 (DOGV 29.01.2024). [2024/1256]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, (subgrup A2), per promoció interna, sector d’administració especial, escala d’ajudants d’arxius, biblioteques i museus, d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 12 de gener de 2024 (DOGV 29.01.2024). [2024/1254]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: AMEAP (Addicció, Memòria i Aprenentatge). [2024/1392]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Grup d’Enginyeria Tèrmica. [2024/1394]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanents laborals número DC05172, en l’àrea de coneixement de Geografia Humana. [2024/1253]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000738/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional.              [2024/1324]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/00788/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional.    [2024/1325]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d’Alacant
Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2024, de la rectora de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen els premis de la Càtedra Pau i Justícia de la Universitat d’Alacant als millors treballs acadèmics vinculats amb la inclusió i la diversitat en el marc de l’ODS número 16, Pau, justícia i institucions sòlides (referència 2024SBV039). [2024/1375]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 19 de gener de 2024, del degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, per la qual es convoca el VI Premi del Club de Mentors de la Facultat d’Economia, i se n’estableixen les bases reguladores. [2024/1373]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es declaren els dies inhàbils per a l’any 2024 a efectes del còmput de terminis en els procediments de gestió pròpia. [2024/1331]