DOGV Capçaleres

DOGV del 02 febrer 2024

DOGV de 2/2/2024, Núm. 9780

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte laboral, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb les tasques investigadores del grup d’investigació Fotoquímica i Electroquímica de Semiconductors de l’Institut Universitari d’Electroquímica. Referència: I-PI 10-24. [2024/855]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/637]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: HPC&A (High Performance Computing & Architectures). [2024/762]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: BE (Biomecànica i Ergonomia). [2024/763]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, i l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superior en l’àrea de cooperació al desenvolupament, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/1). [2024/703]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria d’operador/a en l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, pel sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/7). [2024/704]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, el òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici, de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria d’assessor lingüístic en l’àrea de normalització lingüística, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/6). [2024/706]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 24, del Rectorat de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de l’escala d’oficials especialistes, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en el Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Facultat de Ciències. [2024/750]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena catedràtic d’universitat en l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors. [2024/794]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000529/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2024/780]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000759/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional.                                [2024/781]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 18 de desembre de 2023, de la vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes per a projectes innovadors que impulsen models de vida i consum més sostenibles als campus de la Universitat de València de la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament sostenible 2024. [2024/787]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2023, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi per a l’alumnat guanyador de la fase local de l’Olimpíada de Valencià de la Universitat de València que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2023-2024, i s’aproven les bases que regulen aquesta convocatòria. [2024/788]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 5 de desembre de 2023, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi per a l’alumnat guanyador de la fase local de l’Olimpíada Lingüística de la Universitat de València que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2023-2024, i s’aproven les bases que regulen esta convocatòria [2024/789]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 20 de desembre de 2023, de la degana de la Facultat de Química de la Universitat de València, per la qual es convoca el premi Francisca Lorente Solaz i se n’estableixen les bases reguladores. [2024/838]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 29 de gener de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen dues beques d’iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Aprenentatge automàtic d’estratègies robustes de control de la prensió robòtica mitjançant simulació i transferència a sistemes reals» Codi 21I581. [2024/837]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 30 de gener de 2024, de la vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen ajudes de mobilitat del PDI entre les diferents universitats de la Xarxa Vives o les participants en el programa DRAC. [2024/839]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 29 de gener de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d’iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Desarrollo de sistemas de control de prótesis de mano mediante interfaces de hombre-máquina no invasivos» Codi 22I596. [2024/841]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la convocatòria de 31 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, sobre el programa de menjador universitari per a estudiants de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, en el curs acadèmic 2023-2024. [2024/842]