DOGV Capçaleres

DOGV del 19 febrer 2024

DOGV de 19/2/2024, Núm. 9791

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomena la Comissió de Coordinació Tècnica i les Comissions de Selecció que han d’actuar en el procediment selectiu del concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats pel personal funcionari del mateix cos, convocat per Ordre 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. [2024/1287]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Investigació avançada en holografia i fotònica- IUFACiT». Referència: I-PAS-10/24. [2024/1320]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1076]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1080]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala d’ajudants d’arxius, biblioteques i museus, d’aquesta Universitat, convocades per resolució de 12 de gener de 2024 (BOE 23.01.2024). [2024/1153]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Enginyeria del Coneixement. [2024/1338]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Bioquímica Computacional. [2024/1339]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: GAMERS (Investigació en videojocs). [2024/1340]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un procediment específic per a la creació d’una borsa de treball de l’escala tècnica bàsica d’informàtica, subgrup C1, perfil aplicacions, referència 24/2804. [2024/1191]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un procediment específic per a la creació d’una borsa de treball de l’escala tècnica bàsica d’informàtica, subgrup C1, perfil sistemes, referència 24/2806. [2024/1193]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el procediment per a la constitució de borses de treball de l’Escola d’Estiu per a l’edició d’enguany 2024 als campus de Alcoi, Gandia i València. [2024/1336]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació dels aspirants, seleccionats per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de tècnic superior, dissenyador gràfic, per a la prestació de serveis a l’Àrea de Comunicació, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2023/P/FI/ACON/5). [2024/1219]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica superiors per a la prestació de serveis en el Servei Integrat d’Ocupació, amb el caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi: 2024/P/FI/ACON/3). [2024/1285]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 335/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional.                                [2024/1210]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 23 de gener de 2024, del vicerector d’Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València, per la qual es convoquen les beques Mainz 2024 per a l’alumnat de la UV. [2024/1341]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es referix, per als concerts generals, l’article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius. [2024/1303]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat. [2024/1304]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2024/1319]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la directora general de Formació Professional, per la qual se sotmeten al tràmit de consulta pública els projectes d’ordre de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per les quals es desenvolupen per a la Comunitat Valenciana els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de totes les famílies professionals ja implantats, segons el que disposa la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional i el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació del Sistema de Formació Professional. [2024/1323]