DOGV Capçaleres

DOGV del 06 febrer 2024

DOGV de 6/2/2024, Núm. 9782

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A06/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, pel sistema general d’accés lliure. (Resolució d’1 de desembre de 2023, DOGV número 9753 de 27 de desembre de 2023). [2024/790]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte temporal, una plaça d’especialista per a col·laborar en el projecte «PolifonIA: Revaloració del fons de música mensural en biblioteques digitals espanyoles mitjançant Intel·ligència Artificial (TED2021-130776A-I00)» de l’Institut Universitari d’Investigació Informàtica. Referència: I-PAS-07/24. [2024/916]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador júnior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Desertificació». Referència: I-PI 06-24. [2024/945]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador júnior per a col·laborar amb el projecte «Protecting plant diversity via stoichiometric nutrient networks across europe (DiviN-P)» de l’Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi, Ramón Margalef. Referència: I-PI 07-24. [2024/946]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans (referència B04/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris instrumentació científica, pel sistema general d’accés lliure. (Resolució d’1 de desembre de 2023, DOGV número 9753, de 27.12.2023). [2024/786]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació (referència C17/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial biblioteques i arxiu, pel sistema general d’accés lliure. (R 01.12.2023; DOGV 9753 de 27.12.2023). [2024/791]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2024/640]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball d’especialista tècnic o tècnica de laboratori, per a la prestació de serveis en granges (conills i remugants xicotets), amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (Codi 2024/P/FI/ACON/1). [2024/843]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de data 25 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball d’especialista tècnic o tècnica de laboratori, per a la prestació de serveis en granges (aqüicultura), amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (Codi 2024/P/FI/ACON/2).  [2024/844]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala tècnica bàsica de gestió d’instal·lacions. [2024/867]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala tècnica bàsica d’arquitectura. [2024/868]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, d’inici del procediment d’autorització d’ocupació temporal AOT 06/2024, per a l’ús privatiu d’un bé del domini públic de la Generalitat. [2024/899]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2024, de la sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova el Pla estratègic de subvencions 2024-2027 de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i s’incorpora el Pla estratègic de subvencions del Servici Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA). [2024/754]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d’Alacant
Extracte de la Resolució de 29 de gener de 2024, de la rectora de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen els Premis a Treballs Fi de Grau relacionats amb la Immunologia. Càtedra institucional d’avanços en immunooncologia. [2024/915]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la Resolució de 31 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de la segona convocatòria del programa de mobilitat Erasmus + per a personal docent curs 2023-2024. [2024/913]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la Resolució de 31 de gener de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de la segona convocatòria del programa de mobilitat ERASMUS + per a personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis curs 2023/2024. [2024/914]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Correcció d’errades de l’anunci de consulta pública prèvia del Projecte d’orde de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de modificació de l’Orde 19/2020, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana. [2024/968]