DOGV Capçaleres

DOGV del 05 febrer 2024

DOGV de 5/2/2024, Núm. 9781

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
ORDRE 1/2024 de 2 de febrer 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca un procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació. [2024/940]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte laboral, una plaça de personal investigador o investigadora en formació per a col·laborar amb el projecte «Responses to Desertification» de l’Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi Ramón Margalef. Referència: I-PI 05-24. [2024/858]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana de gestió cultural i patrimoni, d’aquesta universitat. [2024/577]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/599]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/707]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant amb destinació en el Servei de Suport Tècnic a la Docència i a la Investigació, Campus d’Elx, referència 2023/34133. [2024/664]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant amb destinació en l’Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat, referència 2023/33917. [2024/665]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de data 29 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració general, categoria d’auxiliar de serveis per a persones amb diversitat funcional intel·lectual pel sistema de concurs oposició (convocatòria de 26 de novembre de 2021, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 15.12.2021) (codi: 2021/P/FC/C/36). [2024/863]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Fundació General de la Universitat de Valencia de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, de la Vicepresidència Executiva de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV), per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) per a l’any 2024 (OEP ordinària). [2024/721]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena professorat titular d’universitat. [2024/669]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió dels llocs de treball vacants amb destinació en el Servei de Gestió d’Estudis, referència 2023/34116. [2024/660]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant amb destinació en el Servei de Suport Tècnic a la Docència i a la Investigació, campus de Sant Joan d’Alacant, referència: 2023/34129. [2024/661]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant amb destinació en el Servei d’Observatori Ocupacional, referència 2023/33927. [2024/662]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant amb destinació en el Servei d’observatori Ocupacional, referència 2023/33928. [2024/663]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana relacionats en l’annex. [2024/856]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Anunci del tràmit de consulta pública prèvia del projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques talent per a la realització d’estudis universitaris i d’ensenyaments artístics superiors de grau. [2024/862]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Correcció d’errades de l’anunci de consulta pública prèvia del projecte d’elaboració d’una nova orde per la qual s’hauran de regular les bases per a la concessió de subvencions del Programa per al suport a la contractació i estabilització de les persones investigadores amb talent. Pla «Generació Talent - Pla GenT». [2024/893]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
Correcció d’errades de l’anunci de consulta pública prèvia del projecte d’elaboració d’una nova orde per la qual s’hauran de regular les bases per a la concessió de subvencions del Programa per al suport a l’estabilització de les persones investigadores amb talent contractades amb càrrec a les convocatòries 2023 i anteriors del pla «GenT» (ESGENT). [2024/895]