DOGV Capçaleres

DOGV del 23 febrer 2024

DOGV de 23/2/2024, Núm. 9795

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1391]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de la persona aprovada de les proves selectives d’accés al grup A, (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior d’informació, perfil màrqueting, convocades per Resolució de 8 de març de 2022 (BOE 22.03.2022). [2024/1561]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup a, subgrup a1, escala tècnica superior de laboratoris, denominació tècnic o tècnica de laboratoris, ref. 23/227822. [2024/1467]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior jurídica, denominació tècnic o tècnica jurídics, referència 23/227913. [2024/1468]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l’aspirant que ha superat el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C06/23) per a ocupar un lloc de l’itinerari professional d’administració especial de laboratoris d’instrumentació científica en el Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (R 28.04.2023; DOGV 9592, de 10.05.2023). [2024/1581]


 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d’accés lliure, en l’escala tècnica bàsica de laboratoris (Departament de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2024/1345]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació dels aspirants seleccionats per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de tècnic o tècnica superiors de gestió perfil jurídic, per a la prestació de serveis en aquesta universitat, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi: 2023/P/FI/ACON/15). [2024/1527]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula el procediment extraordinari per al reconeixement d’entitats col·laboradores per a la impartició de cursos específics de Competència Digital Docent (CDD) A1, A2, B1 i B2 i la posterior acreditació. [2024/1508]

V. ANUNCIS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la directora general de Formació Professional, per la qual se sotmet a tràmit de consulta pública el projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es desenvolupen per a la Comunitat Valenciana els currículums dels cicles formatius de grau bàsic de totes les famílies professionals ja implantats, segons el que disposa la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional i el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació del sistema de formació professional. [2024/1584]