DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 setembre 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a efectuar la contractació laboral temporal d’enginyers i enginyeres de camins, canals i ports per a diferents centres de treball de la Comunitat Valenciana. [2020/7305] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo y mantenimiento del registro de tumores infantiles. CPI-20-236». [2020/6987] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo y mantenimiento del registro de tumores infantiles. CPI-20-237». [2020/6988] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo y mantenimiento del registro de tumores infantiles. CPI-20-238». [2020/6989] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Formulación de un nanofármaco para el tratamiento eficaz del cáncer de mama triple negativo. CPI-20-244». [2020/6990] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_teacher training and attention in autism. CPI-20-253». [2020/6992] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ número 263/2020, de 9 de juliol, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 33, cap del Servei de Formació, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 5/2020. [2020/7125] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de gestió d’emergències i protecció civil de l’Administració de la Generalitat, A1-33, sector administració especial, convocatòria 123/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7213] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ número 259/2020, de 7 de juliol, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 9, cap de Servei de Sistemes d’Informació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 4/2020. [2020/7118] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de gestió d’emergències i protecció civil de l’Administració de la Generalitat, A1-33, sector administració especial, convocatòria 124/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7214] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al cos especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, C1-02, sector administració especial, convocatòria 126/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7216] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, C1-02, sector administració especial, convocatòria 125/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7215] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ número 362/2020, de 3 de setembre, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial, número 45, cap d’Unitat de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número LD 6/2020. [2020/7128] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial Imatge i Comunicació, en la Unitat de Comunicació, pel sistema general d’accés lliure. (Resolució de 5 de juny de 2020, DOGV núm. 8.834, de 15 de juny de 2020). Referència A02/20. [2020/7261] (DIARI nº 8905, de 15.09.2020)