DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 setembre 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Almoradí. Convocatòria d’un procés selectiu per a la provisió en propietat, per torn lliure, d’una plaça d’inspector o inspectora de la Policia Local d’Almoradí. [2020/7113] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Dispositivo antifúngico para el control de hongos en cereales almacenados en silos. CPI-20-224». [2020/6914] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la convocatòria número 62/2020 per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2020/7154] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial, de manteniment i oficis, en els serveis tècnics d’investigació, pel sistema general d’accés lliure. Referència C01/20. [2020/7052] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial, d’imatge i comunicació, de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C02/20. [2020/7053] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial d’informàtica en la Universitat Permanent del Vicerectorat d’Estudis i Formació de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C08/20. [2020/7161] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Microalgae biorefinery (MAB 2.0). CPI-20-223». [2020/6912] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial d’investigació, en transferència del coneixement de l’OTRI - Servei de Transferència de Resultats d’Investigació, pel sistema general d’accés lliure. Referència A01/20. [2020/7165] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GRISOLIAP/2020/142). CPI-20-235». [2020/6916] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Reemplazo de cepas de la bacteria endosimbionte wolbachia pipitiens en poblaciones de aedes albopictus (mosquito tigre) y evaluación de prueba piloto de liberación controlada de mosquitos en una zona delimitada de la ciudad de València como medida para el control del mosquito. CPI-20-234». [2020/6915] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas fronteras en conversión termoeléctrica y almacenamiento energético. CPI-20-245», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - “Una manera de fer Europa”. [2020/6917] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació Química Organometàl·lica i Catàlisi (QOMCAT) de la Universitat Jaume I. [2020/7046] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen borses d’ocupació temporal específiques per al nomenament de personal funcionari interí en llocs de treball adscrits als cossos A1-31-01, A1-32-01 i A2-14-01 vinculats al desenvolupament de projectes d’investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries. [2020/7009] (DIARI nº 8902, de 10.09.2020)