DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 setembre 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Mutxamel. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector o inspectora de policia local. [2020/6755] (DIARI nº 8893, de 28.08.2020)

Mancomunitat el Xarpolar. Anul·lació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019. [2020/6797] (DIARI nº 8893, de 28.08.2020)

Ajuntament de Vila-real. Bases per a la convocatòria de places d’agents de policia local. [2020/6840] (DIARI nº 8893, de 28.08.2020)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la creació d’una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A1, de l’escala tècnica superior d’investigació, per a llocs de tècnic o tècnica superior de laboratori - perfil: difracció RX, sector d’administració especial d’aquesta Universitat.. [2020/6354] (DIARI nº 8894, de 31.08.2020)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes associats a la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible GVA de la Universitat Jaume I. [2020/6330] (DIARI nº 8894, de 31.08.2020)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes dels grups d’investigació: Microbiologia dels patògens oportunistes i el seu impacte en salut humana (MicroBio) de la Universitat Jaume I. [2020/6291] (DIARI nº 8894, de 31.08.2020)

RESOLUCIÓ del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes del grup d’investigació: DESiRES (Desigualtats i Resistències) de la Universitat Jaume I. [2020/6331] (DIARI nº 8894, de 31.08.2020)