DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 setembre 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Accelerating the lab to market transition of ai tools for cancer management. (CHAIMELEON). CPI-20-229». [2020/6964] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Improvement of naps through the exploitation of traffic LOD DATEX II (LOD-roadTran18). CPI-20-232». [2020/6968] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Maternal obesity and cognitive dysfunction in the offspring: cause-effect role of the gut microbiome and early dietary prevention (GUTMOM). CPI-20-231». [2020/6967] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes del grup d’investigació: Neuropsicologia i Neuroimatge Funcional (Grup 182) de la Universitat Jaume I. [2020/7176] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 97/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7209] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 5 de juny de 2020, per a l’accés a l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant. Referència A02/20. [2020/7186] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 98/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7210] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars d’agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar laboratori, C2-07-01, sector administració especial, convocatòria 121/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7211] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars d’agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar laboratori, C2-07-01, sector administració especial, convocatòria 122/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/7212] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aplicación de la química supramolecular al diseño, síntesis, estudio de compuestos bioactivos de acción antiinflamatoria, antitumoral o antiparasitaria. CPI-20-230», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER -«Una manera de fer Europa». [2020/6965] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes del grup d’investigació: GAS Grup de Semiconductors Avançats de la Universitat Jaume I. [2020/7175] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)

RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Novel particle accelerators based on carbon nanotube arrays (CIDEGENT/2019/058). CPI-20-243», a càrrec del Programa per al suport a persones investigadores amb talent (Pla GenT) convocades per Resolució de 12 de desembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2020/6969] (DIARI nº 8904, de 14.09.2020)