DOGV Capçaleres

DOGV del 22 juny 2022

DOGV de 22/06/2022, Núm 9367

II. AUTORITATS I PERSONAL

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual s’acorda la publicació de l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d’Educació per a l’acreditació de titulacions de les persones incorporades a les borses de personal interí dels cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, d’escoles oficials d’idiomes, de Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, per la participació en els procediments selectius d’ingrés convocats per les ordres 15/2017, de 10 d’abril; 16/2017, de 10 d’abril, i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.  [2022/5880]


III. ACTES ADMINISTRATIUS
  A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre d’Educació Infantil de primer cicle Natura, de Sant Vicent del Raspeig. [2022/5683]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 35/2022, de 15 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a incrementar l’accés d’alumnes a determinats cicles de Formació Professional. [2022/5742]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 36/2022, de 16 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit municipal. [2022/5786]


  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de concessió d’ajudes econòmiques en concepte de subvenció, dirigides als centres privats concertats, per al desenvolupament d’un programa d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l’alumnat més vulnerable educativament, dins del programa de cooperació territorial «PROA» (2021/2024). [2022/5817]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es normalitza la documentació corresponent a la gestió administrativa dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2022/5814]


C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport - LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2022, conjunta de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció General d’Ocupació i Formació de Labora, per la qual s’aproven les instruccions per a gestionar la formació de certificats de professionalitat en centres educatius públics de la Generalitat Valenciana que imparteixen Formació Professional. [2022/5872]


V. ANUNCIS
C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual se modifiquen parcialment les ordres 66/2016, de 7 de juny, i 22/2017, de 18 d’octubre, totes dues de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2022/5792]