DOGV Capçaleres

DOGV del 07 juny 2022

DOGV de 07/06/2020, Núm 9356

III. ACTES ADMINISTRATIUS

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2022-2023. [2022/5200]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
Extracte de la Resolució d’1 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2022/2023. [2022/5192]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2022-2023. [2022/5206]


B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
Extracte de la Resolució d’1 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2022-2023. . [2022/5191]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2022-2023. [2022/5194]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Logística Portuària. [2022/5232]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
ACORD de 20 de maig de 2022, del Consell, per la qual s’autoritza l’aprovació de l’expedient de rescabalament per enriquiment injust de l’Administració Eresar/2022/06R01/76, a favor de l’empresa Ricoh España, SLU. [2022/4719]