DOGV Capçaleres

DOGV del 10 juny 2022

DOGV de 10/06/2022, Núm 9359

II. AUTORITATS I PERSONAL

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomena un nou membre dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre. [2022/5398]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 33/2022, de 31 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza al centre privat de Formació Professional Florida Centro de Formación Secundaria - Técnico Profesional la impartició del cicle formatiu de grau superior en animacions 3D, jocs i entorns interactius, en la modalitat semipresencial o a distància. [2022/5325]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització dels projectes d’intercanvis escolars d’alumnat de centres públics FIL (Foment d’Intercanvis Lingüístics) 2022 i Rapsodes 2022, per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística, per al curs 2021-2022. [2022/5285]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
DECRET 74 /2022, de 3 de juny, del Consell, pel qual s’acorda el canvi d’ubicació del centre públic de Formació de Persones Adultes Vicent Ventura, codi de centre 46036311, a València. [2022/5220]