DOGV Capçaleres

DOGV del 08 juny 2022

DOGV de 08/06/2022, Núm 9357

II. AUTORITATS I PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual, després de l’estimació dels recursos interposats, es procedeix a incloure noves persones en la Resolució de 4 de maig de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocades per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre. [2022/5309]

  B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional, convocats per la Resolució de 14 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, corresponents al curs 2020-2021. [2022/4392]


B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2022-2023. [2022/5210]

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
Extracte de la Resolució d’1 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2022-2023. [2022/5274]

  C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2022-2023. [2022/5299]