DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 març 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de febrer de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència, es nomena un nou tribunal que ha de jutjar una aspirant en el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques, convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2023/2718]

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director o directora econòmics del Departament de Salut d’Alacant-Hospital General, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 4802), pel procediment de lliure designació.

[2023/2737]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director o directora d’infermeria de centre de l’hospital Doctor Moliner, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 6982), pel procediment de lliure designació. [2023/2677]

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector o subdirectora econòmics del Departament de Salut d’Alacant-Hospital General, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 4803), pel procediment de lliure designació. [2023/2740]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de desembre de 2022, de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places incloses en la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es dona publicitat a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’IVACE de 2022, aprovades i pendents de convocatòria, i s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/2611]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’1 de març de 2023, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica l’oferta pública d’ocupació de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a 2023. [2023/2649]

Extracte de la convocatòria per a proveir diverses places en execució del procés extraordinari d’estabilització d’ocupació pública prevista en la disposició addicional 6a i 8a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/2217]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació, d’aquesta universitat, mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022, convocades per la Resolució de 4 d’octubre de 2022 (BOE 17.10.2022). [2023/2583]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de traducció, amb denominació tècnic/a mitjà/ana de traducció, ref. 22/197522.. [2023/2524]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal del procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de laboratoris, denominació especialista tècnica i tècnic de laboratori. Referència 22/200507. [2023/2527]