DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 març 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial anunciats en la convocatòria número 154/2022, de 22 de desembre de 2022. [2023/2391]

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es resol definitivament el concurs de trasllat per a places vacants entre funcionàries i funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de justícia, anunciat per la Resolució de 18 d’agost de 2022. [2023/2458]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos Superior facultatiu, escala superior facultativa, A1-04-16, convocatoria 109/21. [2023/2463]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració general, del cos C2-01 auxiliar administratiu de l’Administració de la Generalitat. [2023/2582]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 3 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 31/2023, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de l’agrupació professional funcionarial APT-APF-05, d’ajudants i ajudantes de cuina [2023/2635]

RESOLUCIÓ de 6 de març del 2023, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es proveïx la vacant anunciada en la convocatòria del concurs 1/2023 (Resolució de 10 de gener del 2023; DOGV 9518, del 24 de gener). [2023/2428]

CORRECCIÓ d’errades de la correcció d’errades de la Resolució 13 d’octubre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021. [2023/2497]

CORRECCIÓ d’errades de l’Acord del dia 17 de juny de 2022, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir dues places de tècnic especialista d’informàtica, grup B, convocatòria 06/OPO2022, publicada en el DOGV 9368 i en el BOCV 260, de 23 de juny de 2022. [2023/2476]

Anunci de convocatòria 22/43, per a la provisió definitiva de cinc places d’agent de policia local. [2023/2126]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de l’Alcaldia número 958-2022, de 15 de desembre, per la qual es van aprovar les bases específiques i convocatòria de vint-i-dues places de netejador o netejadora, incloses en l’oferta d’ocupació pública extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal per a l’exercici 2021. [2023/2230]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de dues places d’administratiu o administrativa vacants en la plantilla municipal. [2023/2214]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de conductor o conductora notificadors vacant en la plantilla municipal. [2023/2183]

Anunci de l’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de tècnic o tècnica de rendes vacant en la plantilla municipal. [2023/2189]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça d’auxiliar d’instal·lacions esportives vacant en la plantilla municipal. [2023/2201]

Edicte sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2023. [2023/2086]

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de les persones aprovades en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), sector d’administració general, pel torn lliure, escala administrativa, convocades per la Resolució de 9 de setembre de 2021 (BOE 24.09.2021). [2023/2286]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa publica la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’investigació, perfil C2, d’aquesta universitat, mitjançant el sistema de concurs (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocat per la Resolució de 18 de novembre de 2022 (BOE 05.12.2022). [2023/2355]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa publica la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de gestió d’investigació, perfil d’edició i publicacions, d’aquesta universitat, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocat per la Resolució de 4 de octubre de 2022 (BOE 17.10.2022). [2023/2375]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, cap de secció (PF2185), amb destinació a l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions, Centre d’Atenció a Usuaris, i coordinador/a del suport a l’ús de tecnologies educatives d’aquesta universitat, convocat per la Resolució de 22 de febrer del 2022 (codi: 2022/P/FC/CM/8). [2023/2588]

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, cap de secció (PF2184), amb destinació a l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions, Seguretat en la Informació d’aquesta universitat, convocat per la Resolució de 23 de febrer del 2022 (codi: 2022/P/FC/CM/9). [2023/2589]

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023, de la directora de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, per la qual s’aprova la cobertura definitiva del lloc de treball 21, administratiu o administrativa, per la persona que ha superat el procés d’estabilització per concurs de mèrits, corresponent a l’oferta pública d’ocupació 2022, convocatòria 2/2022. [2023/2115]

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023, de la directora de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, per la qual s’aprova la cobertura definitiva del lloc de treball 6, responsable relacions institucionals, per la persona que ha superat el procés d’estabilització per concurs de mèrits, corresponent a l’oferta pública d’ocupació 2022, convocatòria 1/2022. [2023/2114]