DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 març 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publiquen les bases i la convocatòria del procediment de provisió mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de la Tresoreria de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus. [2023/2316]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració la Generalitat, A1-30, convocatòria 29/21. [2023/2053]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos Superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l’Administració la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, convocatòria 30/21. [2023/2054]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos superior tècnic de laboratori de l’Administració la Generalitat, A1-32, convocatòria 31/21. [2023/2063]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos superior tècnic de gestió d’emergències de l’Administració de la Generalitat, A1-33, convocatoria 32/21. [2023/2064]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 150/18, pertanyents al cos superior tècnic de veterinària de l’Administració de la Generalitat, A1-23, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/2388]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 160/18, pertanyents al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/2396]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 161/18, pertanyents al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/2398]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 24/19, pertanyents al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/2400]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 25/19, pertanyents al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, torn promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/2401]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 26/19, pertanyents al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria, C2-05-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/2403]

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 31/2023, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de l’agrupació professional funcionarial APT-APF-05, d’ajudants i ajudantes de cuina. [2023/2404]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 27/19, pertanyents al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria, C2-05-01, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/2405]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de directora mèdica o director mèdic d’hospital del Departament de Salut de Orihuela, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 60202) pel procediment de lliure designació. [2023/2528]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirectora o subdirector mèdics del Departament de Salut d’Elx, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 42240) pel procediment de lliure designació. [2023/2538]

RESOLUCIÓ d’1de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector o subdirectora mèdics del Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 17653) pel procediment de lliure designació. [2023/2541]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2023, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica l’oferta pública d’ocupació de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a 2023. [2023/2235]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/1798]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2023/1850]

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.
[2023/2186]

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa publica la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’investigació, perfil B1 i perfil B2, d’aquesta universitat, mitjançant el sistema de concurs, (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocat per la Resolució de 17 d’octubre de 2022 (BOE 28.10.2022). [2023/2082]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de laboratoris, denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori, referència 22/197517. [2023/2210]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, denominació tècnica o tècnic jurídics. Referència 22/104261. [2023/2323]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, denominació tècnic o tècnica jurídics, referència 22/111763. [2023/2327]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, denominació tècnic o tècnica jurídics, referència 22/104242. [2023/2328]

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, denominació tècnic o tècnica jurídics, referència 22/197551. [2023/2329]

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria de tècnic mitjà a l’àrea d’emprenedoria, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 19 de novembre de 2021 (DOGV 14.12.2021) (codi: 2021/P/FC/C/23). [2023/2229]