DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 març 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball núms. 2757 i 13524, anunciats en la Convocatòria 150/2022, de 22 de desembre, de 2022 (DOGV 9504, 03.01.2023). [2023/2519]

Anunci de les bases i convocatòria per a proveir dues places d’oficial o oficiala de la Policia Local, per promoció interna mitjançant concurs oposició. [2023/2233]

Anunci de l’extracte de les bases de la convocatòria i correcció d’errades de la base cinqueña de les bases específiques per a la provisió en propietat que ha de regir el procés selectiu per a proveir tretze places d’agent de policia local, huit pel torn lliure i cinc pel torn de mobilitat, vacants en la plantilla. [2023/2281]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça d’enginyer o enginyera tècnics industrials vacant en la plantilla provisional. [2023/2245]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de professor contractat doctor o professora contractada doctora en règim de contractació laboral. [2023/2482]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/2078]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es nomena funcionari de carrera a la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna -torn especial-, sector d’administració especial, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni, convocades per la Resolució de 27 d’octubre de 2021 (DOGV 05.11.2021). [2023/2448]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2023, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs d’accés a places dels cossos docents universitaris. [2023/2345]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, denominació tècnica mitjana esportiva i tècnic mitjà esportiu. Referència 22/150643. [2023/2521]

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació de les persones aspirants seleccionades per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball d’especialista tècnic en fotografia, per a la prestació de serveis a l’Àrea de Comunicació, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2021/P/FI/ACON/12). [2023/2425]