DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 gener 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, del sotssecretari de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, la vacant anunciada per la convocatòria número 137/2022, de 30 de novembre (DOGV 9484, de 5 de desembre de 2022). [2023/534]

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 15 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

[2023/333]

RESOLUCIÓ 15 de desembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries del lloc número 41, auxiliar de serveis, amb classificació D12 E018, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 4/2020. [2023/163]

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 41, auxiliar de serveis, amb classificació D12 E018, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 4/2021.
[2023/161]

ORDRE JUS/1288/2022, de 22 de desembre, per la qual es convoca un procés selectiu extraordinari per a l’accés, pel torn lliure, als cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de justícia, pel sistema de concurs de mèrits derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/564]

Convocatòria d’ocupació per concurs d’una plaça d’agent d’ocupació i desenvolupament local. [2023/278]

Anunci de l’oferta d’ocupació pública. [2023/295]

Anunci sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria de diverses places en la plantilla de personal corresponents a l’oferta d’ocupació pública extraordinària d’aquest ajuntament per a l’any 2022. [2023/240]

Anunci de la convocatòria de les proves selectives per a la provisió de les places de personal laboral fix d’un enterrador, un operari de serveis diversos i un netejador d’edificis municipals, incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2019. [2023/224]

Informació pública de la convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de subaltern, en execució de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2022, relativa a la taxa addicional d’estabilització per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, pel sistema de concurs oposició. [2023/302]

Informació pública de la convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de peó de jardineria i neteja viària, en execució de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2022, relativa a la taxa addicional d’estabilització per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, pel sistema de concurs oposició. [2023/309]

Informació pública de la convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu, en execució de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2022, relativa a la taxa addicional d’estabilització per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, pel sistema de concurs oposició. [2023/311]

Informació pública de la convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’administratiu, en execució de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2022, relativa a la taxa addicional d’estabilització per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, pel sistema de concurs oposició. [2023/312]

Anunci sobre la convocatòria i bases comunes reguladores del procés selectiu, en execució de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2022, relativa a la taxa addicional d’estabilització, pel sistema de concurs. [2023/294]

Anunci de la convocatòria i procés de selecció d’una plaça de peó o peona de serveis/soterrador pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal. [2023/238]

Informació pública de les bases per a la integració d’oficials de policia local en el grup B, mitjançant promoció interna. [2023/316]

Anunci de les bases que regiran la constitució d’una borsa d’ocupació per a la provisió temporal per comissió de serveis de llocs de treball d’agent de policia local en l’Ajuntament de Sedaví.
[2023/247]

Anunci de la convocatòria i bases per a la provisió en propietat d’una plaça de bibliotecari o bibliotecària [2023/267]

RESOLUCIÓ d’11de gener de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica amb caràcter definitiu el nom de l’aspirant que ha superat el procés selectiu convocat per a l’ingrés en l’escala d’oficials de la Universitat d’Alacant pel sistema de concurs (Resolució de 30 de setembre de 2022, DOGV 9445, de 10.10.2022). Referencia CM-08/22. [2023/332]

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 173. [2023/304]

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2023/313]

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es realitza l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació. [2023/285]

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Projectes de l’Institut de Materials Avançats (INAM). [2023/468]

Anunci de la convocatòria per a proveir diverses places per procés d’estabilització. [2023/252]