DOGV Ofertes d'ocupació pública

24 gener 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023. [2023/622]

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 67/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració general, del cos C1-01 administratiu de l’Administració de la Generalitat. [2023/487]

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 131/2022, de 15 de novembre, de 2022 (DOGV 9474, 21.11.2022). [2023/551]

RESOLUCIÓ de 10 de gener del 2023, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup A1 (concurs 1/2023). [2023/429]

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2022, de la directora general d’Aeroport de Castelló, SL, per la qual es fan públiques les bases i es convoca el procés selectiu per a accedir per promoció interna, com a personal laboral fix, al lloc número 24 cap d’escala serveis de terra (convocatòria OEAC/001/22) mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat per al 2022. [2022/12912]

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2022, de la directora general d’Aeroport de Castelló SL, per la qual es fan públiques les bases i es convoca el procés selectiu per a accedir per promoció interna, com a personal laboral fix, al lloc núm. 16 cap de l’Oficina Local de Seguretat (convocatòria OEAC/002/22) mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat per al 2022. [2022/12913]

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2022, de la directora general d’Aeroport de Castelló, SL, per la qual es fan públiques les bases i es convoca el procés selectiu per a accedir per promoció interna, com a personal laboral fix, al lloc núm. 35 administratiu o administrativa (convocatòria OEAC/003/22) mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat per al 2022. [2022/12916]

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2022, de la directora general d’Aeroport de Castelló, SL, per la qual es fan públiques les bases i es convoca el procés selectiu per a accedir per promoció interna, com a personal laboral fix, al lloc número 37 d’auditor o auditora (convocatòria OEAC/004/22) mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat per al 2022. [2022/12919]

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, de la sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual se substitueix una persona integrant de l’òrgan tècnic de selecció designat per al procés selectiu per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 76 cap d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 13/2021. [2023/473]

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, de la sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual se substitueix una persona integrant de l’òrgan tècnic de selecció designat per al procés selectiu per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 10 tècnic o tècnica d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 14/2021. [2023/474]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 13 d’octubre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021. [2023/450]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de desembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 51 tècnic o tècnica d’educació, corresponent al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2022, convocatoria 5/2022. [2023/451]

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 90 tècnic o tècnica de comunicació, amb classificació A20 E038, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021. [2023/452]

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries del lloc convocat número 90 tècnic o tècnica de comunicació, amb classificació A20 E038, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021. [2023/453]

CORRECCIÓ d’errades de les resolucions de 23 de desembre, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per les quals es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVC de naturalesa laboral artística de les categories cantant de cor/baríton baix - cap de corda/baríton baix i cantant de cor tenor - cap de corda tenor, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública del 2022 de l’entitat esmentada. [2023/416]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de desembre, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal laboral fix en el lloc de treball número 77 de l’IVC, tècnic o tècnica de producció de dansa, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública del 2022 de l’entitat esmentada. Convocatòria 8/2022. [2023/417]

Anunci de convocatòria i bases específiques per a cobrir com a funcionaris de carrera i personal laboral fix diverses places pels torns d’estabilització concurs i concurs oposició, torn lliure laborals fixos estabilització per concurs i concurs oposició, torn lliure estabilització diversitat funcional intel·lectual concurs, torn lliure estabilització diversitat funcional concurs i concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública. [2023/470]

Edicte sobre les bases específiques dels processos de selecció per a la provisió definitiva pel sistema de concurs oposició de diferents places incloses en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal. [2023/426]

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura en propietat d’una plaça d’administratiu o administrativa. [2023/449]

Anunci sobre l’aprovació de bases i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura en propietat d’una plaça d’administratiu o administrativa. [2023/431]

Anunci sobre l’aprovació de bases i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura en propietat d’una plaça d’administratiu o administrativa. [2023/432]

Convocatòria per a cobrir una plaça d’agent de policia local mitjançant sistema d’oposició lliure. [2023/414]

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries de carrera les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informàtica, convocades per la Resolució de 27 de gener de 2022 (DOGV 08-02-2022). [2023/407]

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Neuropsicologia i Neuroimatge Funcional. [2023/481]

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria de tècnic mitjà d’audiovisuals en l’àrea de recursos educatius i multimèdia, la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 10 de desembre de 2021 (DOGV 21.12.2021), pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, codi 2021/P/FC/C/41. [2023/478]

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, i el tribunal de selecció de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria d’ajudant d’arxius, biblioteca i museus en l’àrea de Biblioteca i Documentació Gràfica, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/1). [2023/454]

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior de cooperació al desenvolupament, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 7 d’octubre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/19). [2023/477]

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i el tribunal de selecció de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria de tècnic mitjà en l’àrea de catalogació i arxivament del patrimoni cultural, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/6). [2023/382]

Anunci de la convocatòria excepcional per a cobrir per concurs una plaça d’administratiu o administrativa. [2023/436]

Anunci de la convocatòria excepcional per a cobrir per concurs oposició una plaça d’agent d’ocupació i desenvolupament local. [2023/437]

Anunci de la convocatòria excepcional per a cobrir per concurs una plaça d’auxiliar d’ajuda a domicili. [2023/441]

Anunci de la convocatòria excepcional per a cobrir per concurs tres places de treballadors o treballadores socials. [2023/442]

CORRECCIÓ de l’extracte de les bases i convocatòria per a procés d’estabilització d’ocupació temporal per a cobrir tres places de naturalesa funcionarial mitjançant el sistema de concurs. [2023/430]

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es resol la provisió dels llocs de treball anunciats per la convocatòria 139/2022, d’1 de desembre de 2022 (DOGV 9484, 05.12.2022). [2023/548]