DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 gener 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es constitueix la comissió de valoració del concurs específic de mèrits per a la provisió de llocs de treball singularitzats per valencià en la Fiscalia Àrea Benidorm-Dénia, entre els funcionaris del cos de tramitació processal i administrativa. [2023/418]

Anunci de la publicació de les bases de selecció que regeixen els processos per estabilització d’ocupació temporal. [2023/180]

Anunci de l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa (subgrup C2), en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal. [2023/194]

Anunci de la convocatòria de les proves selectives per a la provisió de dues places de personal laboral fix, conserge manteniment edificis i annexos, i una plaça de personal laboral fix, conductor-cobrador d’autobús, incloses en les ofertes d’ocupació pública de 2019 i 2021. [2023/225]

Anunci de les bases i convocatòria per a proveir en propietat una plaça d’oficial o oficiala de policia local. [2023/175]

Extracte de la convocatòria de processos selectius extraordinaris d’estabilització pel sistema de concurs de diverses places. [2023/191]

Anunci de les bases que han de regular el procés selectiu pel sistema general d’accés lliure mitjançant concurs oposició, en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal, per a la selecció com a funcionari de carrera d’una plaça d’arquitecte o arquitecta municipals. [2023/142]

Anunci de la convocatòria i procés de selecció d’una plaça d’auxiliar administratiu pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal. [2023/236]

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència CM-05/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial investigació en el Servei de Gestió de la Investigació, pel sistema general d’accés lliure (Resolució del 30 de setembre de 2022; DOGV núm. 9455, de 24.10.2022). [2023/202]

RESOLUCIÓ d’11de gener de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l’aspirant que ha superat el procés selectiu convocat per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant pel sistema de concurs (Resolució de 30 de setembre de 2022; DOGV número 9445, de 10.10.2022). (Referencia CM-06/22). [2023/259]

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala auxiliar (referència D04/22) per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (Resolució del 30 de setembre de 2022; DOGV 9473, 18.11.2022). [2023/335]

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2023/207]

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/208]

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb els noms de les persones aprovades en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informàtica d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 27 de gener de 2022 (DOGV 08.02.2022). [2023/446]

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes de l’Institut de Materials Avançats (INAM) de la Universitat Jaume I. [2023/167]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Plant immunity and biochemistry group. [2023/405]

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala mitjana d’administració, denominació tècnic o tècnica mitjans d’administració. Referència 22/111258. [2023/237]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’estadística, denominació tècnic o tècnica mitjans estadístics, referència 22/108738. [2023/385]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala mitjana d’administració, denominació tècnic/a de gestió, referència 22/111366. [2023/386]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’arxiu, denominació tècnic o tècnica mitjans d’arxiu, referència 22/111767. [2023/387]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’informàtica, denominació tècnic o tècnica informàtics, perfil administrador de seguretat, referència 22/104270. [2023/389]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’administració, denominació tècnic o tècnica mitjans d’administració, referència 22/111771. [2023/393]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de gestió esportiva, denominació tècnic o tècnica mitjans esportius, referència 22/150643. [2023/394]

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria de tècnic especialista esportiu, pel torn de promoció interna, convocades per la Resolució de 30 de novembre de 2021 (DOGV 15.12.2021) (codi: 2021/P/FC/C/31). [2023/221]