DOGV Ofertes d'ocupació pública

19 gener 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes, convocats per Ordre 44/2022, de 25 de juliol. [2023/347]

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’estadística de l’Administració de la Generalitat, A1-29, sector administració especial, convocatòria 11/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/322]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori (A2-S03- 02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2023/397]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de desembre de 2022, de la Presidència del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places previstes en l’Acord de 18 de maig de 2022, del Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, en execució de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i es fan públiques les bases que han de regir l’esmentat procés selectiu.  [2023/476]

Anunci de les bases reguladores per a la selecció de selecció de personal per consolidació d’ocupació temporal. [2023/121]

Bases reguladores per a la selecció d’un recaptador o recaptadora, per concurs oposició, torn lliure, i posterior constitució d’una borsa de treball. [2023/125]

Anunci de l’aprovació de les bases generals reguladores dels processos d’estabilització de les ocupacions temporals de naturalesa funcionarial i laboral. [2023/117]

Anunci de la convocatòria proves selectives per a proveir en propietat diverses places de naturalesa laboral per estabilització de l’ocupació temporal de llarga duració. [2023/63]

Anunci de la convocatòria de les proves selectives per a proveir en propietat diverses places de naturalesa funcionarial per estabilització de l’ocupació temporal de llarga duració. [2023/64]

Extracte de la convocatòria extraordinària i les bases que han de regir diversos processos d’estabilització temporal per a proveir en propietat, com a personal funcionari i personal laboral fix, vacants en la plantilla i incloses en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019. [2023/67]

Anunci de le bases que regiran la convocatòria del procés d’estabilització de quatre places de peó o peona de serveis múltiples, de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins, per concurs, incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2022. [2023/144]

Anunci de les bases que regiran la convocatòria del procés d’estabilització de dues places d’auxiliar d’ajuda a domicili, per concurs, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de 2022. [2023/145]

Anunci de les bases generals que regiran les convocatòries per a proveir en propietat places de personal funcionari i personal laboral fix, així com constitució de borses d’ocupació temporal i millora d’ocupació. [2023/99]

Extracte sobre l’aprovació de la convocatòria de les places i les bases específiques que han de regir el procés de selecció per a cobrir en propietat les places vacants pel qual es regiran els procediments selectius d’estabilització de l’ocupació temporal d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, en execució de l’oferta d’ocupació pública de 2022, pel sistema de concurs. [2023/85]

Extracte sobre l’aprovació de la convocatòria de les places i les bases específiques del procés de selecció per a cobrir en propietat les places vacants pel qual es regiran els procediments selectius d’estabilització de l’ocupació temporal d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, en execució de l’oferta d’ocupació pública 2022, pel sistema de concurs oposició. [2023/86]

Resolució de 30 de desembre de 2022, de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Segorbe, per la qual s’aproven les bases generals i específiques reguladores dels processos selectius de personal funcionari de carrera i laboral fix corresponents a l’oferta publica d’ús d’estabilització de l’ocupació temporal. [2022/13139]

Anunci de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022. [2023/143]

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, com a personal laboral fix, diverses places vacants en la plantilla de personal laboral, incloses en l’oferta d’ocupació extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 21 de maig de 2022. [2023/54]

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat com a personal laboral fix, diverses places vacants en la plantilla de personal laboral, incloses en l’oferta d’ocupació extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 21 de maig de 2022. [2023/57]

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, com a personal funcionari de carrera, diverses places incloses en l’oferta d’ocupació extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 21 de maig de 2022. [2023/60]

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, com a personal laboral fix o fix discontinu, diverses places vacants en la plantilla de personal laboral, incloses en l’oferta d’ocupació extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 21 de maig de 2022. [2023/62]

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, com a personal funcionari de carrera diverses places, vacants en la plantilla de personal funcionari incloses en l’oferta d’ocupació extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 21 de maig de 2022. [2023/43]

Extracte de la convocatòria per a proveir, com a personal laboral fix, les següents places vacants en la plantilla de personal laboral, incloses en l’oferta d’ocupació extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, les quals presten serveis en el Centre de Rehabilitació i Inserció de Malalts Mentals de Vinaròs,  publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 21 de maig de 2022. [2023/47]

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, vint-i-nou places de personal de neteja vacants en la plantilla de personal laboral, incloses en l’oferta d’ocupació extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs de mèrits, 28 en torn lliure i 1 reservada al torn de diversitat funcional, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 21 de maig de 2022. [2023/50]

Anunci sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una vacant de naturalesa laboral de psicòleg o psicòloga de gabinet psicopedagògic, corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària per estabilització de 2021, mitjançant concurs oposició. [2023/94]

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials (referència CM-07/22), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial manteniment i oficis en els Serveis Tècnics d’Investigació, pel sistema general d’accés lliure (Resolució del 30 de setembre de 2022; DOGV 9445, 24.10.2022). [2023/116]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de la aspirant que ha superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista (referència C01/22) per a ocupar un lloc de l’itinerari professional d’administració especial, Laboratoris d’instrumentació científica, en el departament d’Ecologia de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 25 de maig de 2022, DOGV 9353, 02.06.2022). [2023/366]

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 7/2022. [2023/179]

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb les persones aprovades en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1) pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria d’oficial o oficiala d’oficis (jardineria) de la Universitat de València, convocada per la Resolució de 30 de setembre de 2021 (BOE 18.10.2021). [2023/115]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1, administració especial, amb destinació en Biblioteca-Campus d’Elx, referència 2022/59341. [2023/376]

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, amb destinació en el Servei de Personal d’Administració i Serveis, referència 2022/59351. [2023/377]