DOGV Capçaleres

DOGV del 11 maig 2023

DOGV de 11/5/2023, Núm. 9593

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2023/4992]


 A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i per al funcionariat docent que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2023/4994]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, convocats per l’Ordre 14/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, respecte d’aspirants ingressats en virtut de l’estimació del seu recurs.
[2023/4767]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen i s’ordenen els cursos d’especialització a la Comunitat Valenciana. [2023/4695]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2022-2023. [2023/4757]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 5 de maig de 2023, del Consell, d’autorització de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2023/06R02/12, per enriquiment injust de l’Administració, a favor d’UTE MTO Colegios CV (Instalaciones Luis Urbina, SL, i Genera Quatro, SL, UTE). [2023/4977]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 5 de maig de 2023, del Consell, d’autorització de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2023/06R02/14, per enriquiment injust de l’Administració, a favor de l’empresa Genera Quatro, SL. [2023/4978]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 5 de maig de 2023, del Consell, d’autorització de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2023/06R02/1, per enriquiment injust de l’Administració, a favor de Fissa Finalidad Social, SL. [2023/5033]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 5 de maig de 2023, del Consell, d’autorització de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2022/06R02/69, per enriquiment injust de l’Administració, a favor de Serveo Servicios, SAU i Recolim, SL.

[2023/5034]