DOGV Capçaleres

DOGV del 09 maig 2023

DOGV de 9/5/2023, Núm. 9591

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per a la concessió de subvencions per a la traducció literària multilingüe realitzada per editorials per al foment del multilingüisme, per a l’exercici pressupostari de 2023. [2023/4660]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou en la Comunitat Valenciana, a proposta del Comité d’Empresa del 112 de la Comunitat Valenciana i gestionat per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, el procediment específic per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a la qualificació SEA647_3 Teleoperacions d’atenció, gestió i coordinació d’emergències. [2023/4908]

V. ANUNCIS

 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, de la sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dona publicitat al plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació, mitjançant subhasta, de la collita de taronges varietat valència late procedents del monestir de Santa Maria de la Valldigna, i se’n convoca la celebración. [2023/4856]