DOGV Capçaleres

DOGV del 25 maig 2023

DOGV de 25/5/2023, Núm. 9603

II. AUTORITATS I PERSONAL

 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual s’habilita l’accés a OVIDOC, al personal funcionari de carrera que participe en els procediments de provisió de llocs docents dependents de la Generalitat Valenciana, al personal integrant de les llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim d’interinitat i al personal que participe en els procediments de provisió de llocs de difícil cobertura. [2023/5598]

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024. [2023/5603]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 17 de maig de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2023/2024. [2023/5623]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen en règim de concurrència competitiva les subvencions per a ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes a l’empara dels fons de Next Generation EU i el Mecanisme de recuperació i resiliència del Reglament UE 2021/241 i es modifica el Pla estratègic de subvencions. [2023/5737]


 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ORDRE 11/2023, de 23 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva destinades al foment de les arts escèniques de la Comunitat Valenciana. [2023/5738]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 19 de maig de 2023, del Consell, d’autorització de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2023/06R01/19, per enriquiment injust de l’Administració, a favor de Ricoh España, SLU. [2023/5642]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
ACORD de 19 de maig de 2023, del Consell, d’autorització de l’expedient administratiu de rescabalament ERESAR/2023/06R12/22, per enriquiment injust de l’Administració, a favor de Ricoh España, SLU. [2023/5643]


 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
[2023/5708]