DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 juny 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ, de 4 de juny de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, cos general, convocatòria 12/23, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5275]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu, C1-01, cos general, convocatòria 36/23, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5276]

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024 de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs ordinari número 57/2024, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de direccions de les escales A1-04-06 sistemes i tecnologies de la informació i A2-02-01 tècnica de sistemes i tecnologies de la informació, de l’Administració de la Generalitat. [2024/5280]

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2024 de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs ordinari número 86/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos A1-04-12, veterinària de la Generalitat. [2024/5281]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 154/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5438]

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 160/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/5436]

Convocatòria per a la provisió de 5 places corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública, per a l’any 2021. [2024/5506]

Convocatòria per a la provisió de 5 places corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública, per a l’any 2021 [2024/5511]

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de diverses categories. [2024/4982]

Anunci sobre l’aprovació de bases i convocatòria per a la provisió d’una plaça de monitor o monitora de pilates (personal laboral fix) mitjançant concurs. [2024/4955]

Anunci sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d’una plaça de professor o professora d’EPA (personal laboral fix) mitjançant concurs. [2024/4956]

Anunci de la rectificació de l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2024. [2024/5293]

Anunci de les bases per a la selecció d’un oficial o oficiala de la policia local, per torn de promoció interna. [2024/4925]

Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat com a personal funcionari de carrera de quatre places de treballador o treballadora social, concurs per torn lliure (per estabilització). [2024/4916]

Convocatòria d’oposició lliure per a cobrir sis places d’auxiliar d’ administració general (OOP 2021-2022), [2024/5401]

Anunci de la convocatòria del procés selectiu, d’una plaça de funcionari o funcionària de carrera TMAE Recursos Humans per promoció interna, corresponent a l’oferta d’ocupació pública 2023. [2024/5034]

Anunci de concurs oposició de dues places de metge o metgessa de Medicina General (metge o metgessa d’Atenció Continuada), pel torn lliure (OOP 2022). [2024/4922]

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2024, del personal docent i investigador. [2024/5406]

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’un projecte d’investigació. [2024/5348]

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: GEOTEC (Tecnologies Geoespacials) [2024/5361]

Anunci de les bases dels processos selectius de tècnic o tècnica mitjans de gestió econòmica i tècnic o tècnica mitjans de gestió administrativa. [2024/4937]